Nawigacja mobilna

Podsumowanie spotkania „Parlamentarnego Zespołu ds. ustawowego uregulowania zawodu psychologa i psychoterapeuty” z dnia 25.01.2024 r.

25.01.2024 r. odbyło się spotkanie „Parlamentarnego Zespołu ds. ustawowego uregulowania zawodu psychologa i psychoterapeuty”.

Ze strony środowiska poznawczo-behawioralnego uczestniczyło kilkunastu przedstawicieli (Zarząd PTTPB: Agnieszka Tousty- Ingielewicz (Przewodnicząca), Grzegorz Marek(Sekretarz), Dorota Baran(Skarbnik),Komisja Rewizyjna PTTPB: Karolina Komorowska-Legierska (Przewodnicząca PTTPB 2018-20) ,Komisja Naukowo-Dydaktyczna PTTPB: Joanna Gutral, Katarzyna Markowska-Regulska Komisja Etyki PTTPB: Marcin Młynarczyk, Uniwersytet SWPS : profesor Agnieszka Popiel(Przewodnicząca PTTPB 1999-2005), dr Ewa Pragłowska, dr Magdalena Skotnicka- Chaberek(Przewodnicząca PTTPB 2012-16), Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej: profesor Przemysław Bąbel)

W posiedzeniu Zespołu wzięły udział parlamentarzystki: przewodnicząca Marta Golbik , wieceprzewodniczące Anita Kucharska-Dziedzic – posłanka na Sejm RP , Jolanta Niezgodzka , Anna Wojciechowska oraz Krystyna Sibińska – Poseł na Sejm RP

Całość nagrania jest dostępna na stronie sejmu [[1]link na końcu]

Na początku poruszono kwestie prac nad ministerialnym projektem ustawy o zawodzie psychologa , i w porozumieniu z Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów postanowiono skupić się w ramach prac Zespołu na tematyce psychoterapii.

Następnie przedstawiciele tzw. „Grupy Roboczej” przedstawili założenia do przygotowanego przez nich projektu Samorządu Zawodowego opartego o model jednoizbowy.

👩‍🏫Przewodnicząca PTTPB przypomniała{na nagraniu od 14:46:40 do 14:49:40}, że zgodnie z ekspertyzami prawnymi [2][3]przyjęcie takiego modelu w zawodzie zaufania publicznego spowoduje konieczność jednolitych zasad przyjęć na szkolenia, jednolitego trybu szkolenia i egzaminowania, czyli de facto ograniczenie szkoleń w psychoterapii do szkoleń „integracyjnych”.

🧑‍🏫Temat ten szerzej omówił Sekretarz PTTPB Grzegorz Marek{na nagraniu od 14:49:40 do 15:01:00}, przypominając opinię legislatorów i treść ekspertyz przekazanych Grupie Roboczej jeszcze w połowie 2023 r. Jednocześnie wyraził nadzieję, na upublicznienie ekspertyzy DZP na którą powołuje się GR.

Opierając się o doniesienia medialne wyraził obawę, że mogło dość do nieporozumienia i udzielenia GR przez DZP informacji (zgodnej z prawdą), że Prawo Wykonywania Zawodu (PWZ) w jednolitym Samorządzie Zawodowym można uzyskać zamiast w ramach jednolitego szkolenia w postaci „uznania dorobku” (tj. profesor prawa nie musi odbywać aplikacji adwokackiej, tylko od razu może być wpisany do Izby), co zostało zinterpretowane jako możliwość przeprowadzania kilku różnych form szkoleń dla jednego PWZ (👨‍⚖️jest to niezgodne z ekspertyzami prawnymi prof. Gutowskiego, linią orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego oraz wykładnią doktrynalną prof. Safjana).

Pani Poseł Marta Golbik zadeklarowała gotowość skonsultowania tego zagadnienia z doktorem Liwiuszem Laską, który w poprzedniej kadencji sejmu pomagał prawnie w pracach Zespołu.

🧑‍🏫W dalszej części przypomniano przez PTTPB, że dla wszystkich środowisk psychoterapeutycznych kluczowe jest zapewnienie niezależności szkoleń w ramach różnych modalności. Podkreślono, że NIE ISTNIEJE „wspólna część szkolenia z psychoterapii”, tylko każdy nurt ma własne wysokospecjalistyczne szkolenie odrębne od pozostałych. Dlatego PTTPB przygotowuje ,z długoletnimi pracownikami Rządowego Biura Legislacyjnego, projekty które niezależność różnych modalności zapewniają:

1) z Samorządem Zawodowym wg. modelu wieloizbowego (dopuszczalnego zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 18.10.2010 r.) oraz

2) Ustawy z samym rejestrem, ale uwzględnioną ochroną prawa pacjentów, tajemnicą zawodową, ochroną prawną tytułu psychoterapeuty oraz odpowiedzialnością dyscyplinarną psychoterapeutów.[4]

🧑‍🏫Sekretarz PTTPB omówił następnie zagadnienia związane z wpisanym do Konstytucji zadaniem Samorządu Zawodowego do reprezentowania osób wykonujących dany zawód, i wyraził dużą wątpliwość co do możliwości stworzenia takiej reprezentacji przy włączeniu do jednego SZ bardzo odmiennych środowisk psychoterapeutycznych, od tego ściśle związanego z leczeniem do środowisk ujmujących psychoterapię głównie jako metodę rozwoju osobistego. W odniesieniu do propozycji PRP wskazano, że zastosowany w niej sposób wyboru reprezentacji jest całkowicie nieakceptowalny i de facto oddaje kontrolę nad SZ grupie organizacji związanych z PRP.

👀Pani Renata Mizerska z PRP zwróciła uwagę, że wiele ścieżek szkolenia istnieje przy specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży, więc nie rozumiem dlaczego przy Samorządzie Zawodowym miałoby to nie być możliwe. Przewodnicząca PTTPB wyjaśniła, że Specjalizacja nie jest Zawodem Zaufania Publicznego (obowiązują w niej przepisy z „Ustawy o uzyskiwaniu specjalisty …”) a ten podlega pod doktrynę prawną związaną z artykułem 17.1 Konstytucji, 👨‍⚖️ więc porównywania Zawodu Zaufania Publicznego do specjalizacji w ochronie zdrowia jest całkowicie nieuprawnione (przez pomieszanie porządków prawnych).

👀Przedstawiciele Grupy Roboczej wyrazili nadzieję na powrót PTTPB do prac w ramach GR i gotowość dalszej współpracy, natomiast Przewodnicząca PTTPB Agnieszka Tousty-Ingielewicz przypomniała, że zawieszenie udziału w GR wynikało z wielokrotnie artykułowanego oczekiwania jej członków, żeby PTTPB przygotowało alternatywny projekt skoro ma zastrzeżenia do założeń projektu jednoizbowego. Przewodnicząca podtrzymała deklarację wspólnego omówienia wszystkich projektów w momencie gdy już powstaną.[[5] list z informacją dla GR od PTTPB z 23.10.2023 r.]

👀Zwrócono uwagę, że PTTPB nie jest jedyną organizacją poznawczo-behawioralną, i do GR i prac ZP można włączyć inne żeby reprezentowała wszystkie podejścia, ale Przewodnicząca Agnieszka Tousty-Ingielewicz przypomniała, że PTTPB zwracało się o poszerzenie (we wrześniu 2023 r.) Grupy Roboczej o inne organizacje poznawczo-behawioralne, i nie zostało to zaakceptowane (mimo, że w tamtym okresie dołączały do GR inne organizacje np. Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem ).

[Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że w spotkaniu 25.01.2024 r. uczestniczył m.in. przewodniczący Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej prof. Przemysław Bąbel, a PTTPB bardzo ściśle współpracuje z innymi organizacjami CBTowymi]

🧑‍⚕️Przedstawiciel Rzecznik Praw Pacjenta pan Damian Marciniak zwrócił uwagę, że przy planowanych regulacjach należy uwzględnić przejrzystość dla pacjentów procedury składania skarg na niewłaściwie wykonywane świadczenia psychoterapeutyczne.

👩‍🏫Doktor Elżbieta Krawczyk-Pasławska z Oddziału Krakowskiego PTP przypomniała, o konieczności oparcia się o wiedzę psychologiczną i medyczną w psychoterapii.

👩‍🏫Doktor Magdalena Skotnicka-Chaberek {na nagraniu od 15:36:30 do 15:39:30} przypomniała, że najważniejszym celem regulacji powinno być dobro pacjenta. Zwróciła uwagę, że w rozwiązaniach (prawnych) należy kłaść nacisk na to jak implementacje właściwych metod leczenia pomagających jak najszybciej wrócić do zdrowia. Pokreśliła też, że warto rozważyć czy rozwiązania prawne w przypadku psychoterapii nie powinny być możliwie proste.

👀Pan Jarosław Gliszczyński z SNP PTP zaapelował o ponownie włączenie się PTTPB do prac GR i przygotowania jednego projektu {przedstawicielowi PTTPB który zaczął tłumaczyć, że pan Jarosław Gliszczyński był osobą która wielokrotnie domagała się od przedstawicieli PTTPB żeby zamiast zgłaszać uwagi merytoryczne podczas prac GR PTTPB przygotowało własny projekt -co na życzenie m.in. pana Gliszczyńskiego PTTPB właśnie robi- niestety uniemożliwiono dokończenie wypowiedzi ad vocem}

👩‍🏫Profesor Agnieszka Popiel {na nagraniu od 15:59:30 do 16:03:30} podkreśliła, że ustawa powinna zapewnić możliwość jak najlepszego kształcenia w ramach danej modalności. Zaapelowała też o wstrzymanie się przed pośpiechem, bo nieprzemyślane przepisy są gorsze niż ograniczone regulacje i ważne żeby ustawa była dobra a „nie po prostu była”. Przypomniała też o mówiąc o nauce w psychoterapii nie mówimy o nauce dla nauki tylko nauce dla dobra pacjenta.

👩‍🏫Na koniec przedstawicielki Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów {na nagraniu od 16:08:30 do 16:17:00} Patrycja Orłowska i Małgorzata Pyka zwróciły uwagę na sytuację w psychoterapii dzieci i młodzieży i trafiające na osoby po formalnym szkoleniu psychoterapii ale bez odpowiedniej wiedzy medycznej i psychologicznej, oraz na to że jeśli kompetencje psychoterapeutyczne mają być oceniane na podstawie kryteriów osobowościowych a nie ostrych granic merytorycznych, to nie wiadomo w jaki sposób aplikować odpowiedzialność dyscyplinarną i ocenienie czy użycie danych metod było szkodliwe i w jaki sposób.


Zródła:

[1]nagranie posiedzenia na stronie sejmu

https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/transmisja.xsp?documentId=2ECDFEB49F17AEB4C1258AA7003F984D&symbol=TRANSMISJA_ARCH&info=T

[2]ekspertyza prawna prof. Gutowskiego na temat konsekwencji wprowadzenia ustaw o samorządzie zawodowym (jedno i wieloizbowym) lub ustawy z samym rejestrem

https://www.pttpb.pl/wp-content/uploads/2023/08/ekspertyza-prawna-prof-Gutowski-GWA-pttpb-03.07.2023-formy-ograniczenia-spdg.pdf

[3]ekspertyza prawna prof. Gutowskiego na temat wyodrębnienia izb samorządowych

https://www.pttpb.pl/wp-content/uploads/2023/08/ekspertyza-prof-Gutowski-podzial-na-modalnosci-2023.08.02-PTTPB.pdf

[4]Ocena skutków prawnych różnych form regulacji psychoterapii

[5]informacja Zarządu PTTPB dla członków Grupy Roboczej z 23.10.2023 r. o powodach rozpoczęcia prac nad projektami alternatywnymi