Nawigacja mobilna

Regulamin Sekcji Dialogu Motywującego PTTPB

 1. Członkiem zwyczajnym sekcji może zostać każdy pełnoprawny członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej zainteresowany Dialogiem Motywującym.
 2. Członkami zwyczajnymi Sekcji zostają automatycznie wszyscy członkowie-założyciele Sekcji.
 3. Działaniami Sekcji kieruje Zarząd Sekcji złożony z przewodniczącego-koordynatora, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 4. Zarząd Sekcji wybierany jest w drodze tajnego głosowania przez członków zwyczajnych podczas zebrania ogólnego zwoływanego nie rzadziej niż raz na 2 lata.
 5. W ramach Sekcji może zostać powołana Rada Ekspertów złożona z 3-5 członków zwyczajnych, którzy jednocześnie są certyfikowanymi terapeutami motywującymi Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej i/lub członkami MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers – Międzynarodowego Stowarzyszenia Trenerów Dialogu Motywującego).
 6. Rada Ekspertów pełni funkcje doradczo-opiniujące dotyczące merytorycznych działań Sekcji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działalności Zarządu Sekcji Rada Ekspertów może wystąpić o zwołanie nadzwyczajnego zebrania członków Sekcji w celu głosowania nad ewentualnym odwołaniem Zarządu.
 7. Rada Ekspertów wybierana jest w drodze tajnego głosowania spośród i przez członków zwyczajnych posiadających uprawnienia do zasiadania w Radzie Ekspertów.
 8. Pierwsze zebranie Sekcji, na którym zostanie wybrany Zarząd Sekcji zwołuje koordynator-założyciel po zaakceptowaniu regulaminu Sekcji przez Zarząd PTTPB.
 9. Kadencja Zarządu Sekcji i Rady Ekspertów trwa 2 lata.
 10. Przyjęcie nowego członka Sekcji DM PTTPB odbywa się na wniosek zainteresowanego, po wypełnieniu deklaracji członkowskiej (wzór w załączeniu). Nie są wymagani członkowie wprowadzający. Decyzję o przyjęciu nowego członka podejmuje Zarząd Sekcji na drodze głosowania zwykłą większością głosów.
 11. Wszelkie głosowania w ramach Sekcji mogą odbywać się również przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 12. Członkostwo w Sekcji DM PTTPB ustaje wraz z ustaniem członkostwa w PTTPB, po zaprzestaniu opłacania składek na rzecz Sekcji przez 2 lata z rzędu lub w sytuacji wyraźnego działania na szkodę Sekcji czy PTTPB. Członek Sekcji może wystąpić z niej również na własny wniosek, nie powoduje to jednak zwolnienia z opłacenia składki członkowskiej za rok, w którym ten wniosek złożył.
 13. Składka członkowska opłacana raz w roku wynosi 30 złotych i jej wysokość może zostać zmieniona przez Zarząd Sekcji.
 14. Posiedzenia Sekcji są zwoływane przez przewodniczącego-koordynatora nie rzadziej niż raz na kwartał. Członkowie Sekcji są powiadamiani przez przewodniczącego-koordynatora drogą emailową o planowanym terminie posiedzenia, nie później niż na 2 tygodnie przed terminem zebrania. Posiedzenia mogą odbywać się również przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.