Nawigacja mobilna

Cele działalności

Sekcja TEAM CBT Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej powstała w celu rozpowszechniania modelu TEAM CBT oraz jego metod w Polsce. Sformułowany przez profesora Davida Burnsa model TEAM CBT opiera się na czterech filarach: Testowaniu, Empatii, Agendzie i Metodach i wciąż ewoluuje. Model ten można określić jako wyrafinowaną syntezę różnych szkół terapeutycznych, której celem jest zapewnienie pacjentom szybkiej i skutecznej ulgi w objawach. TEAM CBT ma mocne podstawy w terapii poznawczo behawioralnej, ale wykracza też poza klasyczny zakres CBT.

Zarówno cele jak i przedmiot działalności sekcji są zgodne z celami i przedmiotem działalności Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, a mianowicie: Celem działalności sekcji jest rozpowszechnianie modelu TEAM CBT, dbałość o jakość wdrażania i rozwoju modelu w Polsce, ciągłą aktualizację wiedzy i modelu zgodnie z wprowadzanymi na świecie zmianami , wspieranie, wspomaganie i prowadzenie inicjatyw oraz projektów naukowo-badawczych służących rozwojowi modelu TEAM CBT, rozwój praktycznych możliwości stosowania TEAM CBT oraz wymiana doświadczeń terapeutów w tym zakresie; działania integrujące i inspirujące.

Cele działania Sekcji mogą być realizowane w szczególności przez:
1. wspieranie działalności i aktywności naukowej w zakresie TEAM CBT,
2. organizowanie konferencji, seminariów i zjazdów naukowych, konkursów na prace naukowe dotyczące TEAM CBT, przyznawanie stypendiów, grantów naukowych i ubieganie się o nie, zgłaszanie propozycji sesji naukowych i warsztatów edukacyjnych w ramach konferencji Towarzystwa,
3. współpracę z profesorem Davidem Burnsem oraz Feeling Good Institute w Kalifornii na rzecz rozwoju TEAM CBT,
4. współpracę z innymi krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi i innymi podmiotami działającymi w zakresie TEAM CBT,
5. podnoszenie kwalifikacji specjalistów w obszarze ochrony zdrowia,
6. pozyskiwanie zasobów materialnych w celu utworzenia i rozwoju bazy badawczej i szkoleniowej,
7. rozwój wiedzy psychologicznej i psychoterapeutycznej w placówkach naukowo–badawczych pracujących dla ochrony zdrowia w zakresie TEAM CBT,
8. rozwój działalności profilaktycznej i promocyjnej w zakresie ochrony zdrowia psychicznego,
9. opracowanie wytycznych i standardów szkoleniowych, diagnostycznych, terapeutycznych i profilaktycznych w nurcie TEAM CBT oraz popularyzowanie tych standardów w środowisku medycznym, psychoterapeutycznym i psychologicznym,
10. wdrażanie przyjętych standardów i wytycznych w praktykę kliniczną i dydaktyczną,
11. zapoznawanie środowiska medycznego, psychologicznego i psychoterapeutycznego z postępami wiedzy w zakresie TEAM CBT,
12. prowadzenie wzajemnie wzbogacającego dialogu z innymi nurtami psychoterapeutycznymi, a. prowadzenie działalności profilaktycznej i popularyzującej w społeczeństwie – szczególnie tych elementów TEAM CBT (jak np. 5 Sekretów Skutecznej Komunikacji), które sprzyjają budowaniu wzajemnego szacunku i porozumiewaniu ponad podziałami.
13. akredytowanie jednostek szkolących do pracy w modelu TEAM CBT