Nawigacja mobilna

STATUT TOWARZYSTWA

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1
Stowarzyszenie o nazwie POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII POZNAWCZEJ I BEHAWIORALNEJ, zwane dalej „Towarzystwem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu :

 1. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających uznaniu i utrwaleniu teorii i praktyk w zakresie psychoterapii poznawczej i behawioralnej.
 2. Upowszechnianie wiedzy na powyższy temat.
 3. Doskonalenie i wprowadzanie metod terapii poznawczej i behawioralnej do praktyki klinicznej.
 4. Nadzór nad stosowaniem zasad wynikających z teorii terapii poznawczej i behawioralnej.
 5. Dbanie o przestrzeganie etyki zawodowej terapeuty.

Art. 2
Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.

Art. 3
Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r. Nr 20 poz 104 z późn zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Art. 4
Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

Art. 5
Towarzystwo swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 6
Czas trwania Towarzystwa nie jest ograniczony.

Art. 7
Towarzystwo realizuje cele przez:

 1. Wszechstronne propagowanie metod i technik zgodnych z zasadami terapii poznawczej i behawioralnej.
 2. Współpracę i wzajemną pomoc członków Towarzystwa.
 3. Współpracę i wymianę doświadczeń z pokrewnymi organizacjami i instytucjami oraz korzystanie z doświadczeń uznanych specjalistów w dziedzinie psychoterapii.
 4. Organizowanie zjazdów, konferencji i seminariów naukowych związanych tematycznie z uznawaną teorią.
 5. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla członków towarzystwa i osób zainteresowanych z udziałem wybitnych wykładowców z kraju i zagranicy.
 6. Wydawanie stosownych licencji członkom Towarzystwa zezwalających na prowadzenie praktyk na terenie RP.
 7. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zajmującymi się zdrowiem psychicznym i rozwojem osobowości.
 8. Utrzymywanie kontaktów z organizacjami zagranicznymi o tym samym profilu działania.

Art. 8

 1. Towarzystwo celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.
 2. Towarzystwo nie jest uprawnione do tworzenia terenowych jednostek organizacyjnych w rozumieniu art. 10a Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20, poz. 104, t.j. z dnia 20 stycznia 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 210 z pózn. zmianami)

Art. 9

 1. Z zastrzeżeniem ust 2 oraz art. 22 realizując powyższe cele Towarzystwo opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników – w tym także członków – do prowadzenia swych spraw. Towarzystwo może powierzać swoim członkom wykonywanie odpłatnych czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.
 2. Towarzystwo na zasadach określonych w art. 22 przewiduje możliwość otrzymywania przez członków zarządu stowarzyszenia wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

Rozdział II

CZŁONKOWIE: ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Art. 10
Członkowie towarzystwa dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych

Art. 11
Członkiem zwyczajnym Towarzystwa mogą być osoby fizyczne, które:

 1. Są zorientowane na praktykę kliniczną w dziedzinie psychoterapii poznawczej i/lub behawioralnej lub są zainteresowane praca badawczą w dziedzinie psychologii poznawczej.
 2. Przedstawią rekomendacje 2 członków zwyczajnych Towarzystwa.
 3. Złożą deklarację członkowską.

Art. 12
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, które zechcą działać na rzecz Towarzystwa.

Art. 13
Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne o szczególnych zasługach dla Towarzystwa i szerzenia idei terapii poznawczej i behawioralnej zawartych w statucie Towarzystwa.

Art. 14
Członkostwo Towarzystwa nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd większością głosów.

Art. 15
Członek zwyczajny ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
 2. uczestniczyć we wszelkich formach działalności Towarzystwa,
 3. korzystać z pomocy i urządzeń Towarzystwa.

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo:

 1. uczestniczyć we wszystkich formach działalności Towarzystwa,
 2. korzystać z pomocy i urządzeń Towarzystwa.

Członek wspierający będący osobą prawną działa w Towarzystwie przez upoważnionego przedstawiciela.

Art. 16
Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. aktywne uczestnictwo w realizacji celów Towarzystwa oraz propagowanie jego programu,
 2. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa,
 3. postępowanie zgodnie z kodeksem etycznym zawodu psychoterapeuty zalecanym przez Towarzystwo.
 4. opłacanie składek członkowskich
 5. Członkowie wspierający obowiązani są do opłacania składek członkowskich.
 6. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

Art. 17
Przynależność do Towarzystwa ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie Zarządowi.
 2. Skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez co najmniej pół roku, po uprzednim upomnieniu.
 3. Wykluczenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego za działalność na szkodę Towarzystwa, nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa oraz postępowanie wbrew zasadom kodeksu etycznego
 4. Śmierci członka.
 5. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
 6. Rozwiązania Towarzystwa.

Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.

Rozdział III

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE TOWARZYSTWA

Art. 18
Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne zebranie członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Naukowo Dydaktyczna
 4. Komisja Rewizyjna
 5. Sąd Koleżeński

Art. 19
Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 2 lata.

Art. 20
Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania tj. członków zwyczajnych, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

Art. 20a

 1. Zebrania, zgromadzenia i obrady władz Towarzystwa mogą odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Możliwość udziału w posiedzeniu władz stowarzyszenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w  zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.
 3. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
  1. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
  2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;
  3. wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Art. 21

 1. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą Towarzystwa i ostateczną instancją odwoławczą w sprawach dotyczących sporów powstałych między członkami i na tle ich działalności w Towarzystwie.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie członków Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
 4. Nadzwyczajne Walne zebranie członków zwoływane jest przez Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie komisji rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i nadzwyczajnych Towarzystwa.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno być zwołane w terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia wniosku (żądania) i obraduje nad problemami w sprawie których zostało zwołane.
 6. O miejscu i terminie Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed datą jego rozpoczęcia drogą elektroniczną, pocztą e-mail oraz zamieszcza informacje na stronie www Towarzystwa.

Art. 22
Do kompetencji Walnego Zebrania członków Towarzystwa należy:

 1. Uchwalanie kierunków działania i podstawowych zasad działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 3. Podejmowanie na wniosek komisji rewizyjnej uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Wybór przewodniczącego i członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Naukowo Dydaktycznej i Sądu Koleżeńskiego.
 5. Zatwierdzanie Kodeksu etycznego obowiązującego członków Towarzystwa.
 6. Orzekanie w sprawach odwołań od decyzji komisji powoływanych przez Zarząd oraz od decyzji Sądu Koleżeńskiego.
 7. Nadawanie lub pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu.
 8. Uchwalanie zmian w statucie Towarzystwa.
 9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.
 10. Rozpatrywanie skarg członków Towarzystwa dotyczące działania organów statutowych Towarzystwa.
 11. Podejmowanie uchwał w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia członków zarządu stowarzyszenia.

Art. 23
W Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa udział biorą:

Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni.

Z głosem doradczym – członkowie honorowi i osoby zaproszone.

Art. 24

 1. Walne Zebranie Członków Towarzystwa podejmuje uchwały w pierwszym terminie w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych i nadzwyczajnych Towarzystwa, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania – w każdym przypadku zwykłą większością.
 2. Zasady zwoływania obrad w drugim terminie określone są w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Członków.

ZARZĄD

Art. 25

 1. Zarząd jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresie między Walnymi Zebraniami Członków Towarzystwa.
 2. Zarząd składa się z 5 członków, w tym przewodniczącego, wybieranego przez Walne Zebranie. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 3. W razie rezygnacji lub śmierci przewodniczącego Towarzystwa jego funkcję do końca kadencji pełni wiceprzewodniczący.

Art. 26
Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa w okresie między Walnymi Zebraniami Członków Towarzystwa.
 2. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.
 3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków.
 4. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.
 5. Składanie Walnemu Zebraniu Członków Towarzystwa sprawozdań ze swej działalności.
 6. Zarządzanie majątkiem Towarzystwa.
 7. Uchwalanie planów działalności i budżetu Towarzystwa.
 8. Przyjmowanie zapisów i darowizn.
 9. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
 10. Ustalanie wysokości składek.
 11. Przyznawanie i odnawianie certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB, certyfikatu Superwizora Dydaktyka PTTPB oraz Europejskiego Certyfikatu EABCT po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Naukowo Dydaktyczną.

Art. 27
Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

Art. 28
Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby jego członków.

KOMISJA NAUKOWO DYDAKTYCZNA

Art. 29
Członkami Komisji Naukowo Dydaktycznej mogą być osoby posiadające Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo Behawioralnego PTTPB.

Art. 30
Komisja Naukowo Dydaktyczna składa się z 5 członków, którzy ze swego grona wybierają przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Art. 31
Do zakresu działalności Komisji Naukowo Dydaktycznej należy:

 1. Nadzór merytoryczny nad programami szkoleń organizowanych przez Towarzystwo.
 2. Prowadzenie dokumentacji dot. szkoleń organizowanych przez Towarzystwo i wydawanych certyfikatów.
 3. Powoływanie członków zewnętrznej komisji egzaminacyjnej na potrzeby egzaminów uprawniających do ubiegania się o Certyfikaty wydawane przez Towarzystwo.
 4. Formalna i merytoryczna ocena wniosków o wydanie i odnawianie Certyfikatów, wydawanych przez Towarzystwo.
 5. Wydawanie dodatkowych zaleceń w indywidualnych przypadkach osób ubiegających się o przyznanie lub odnowienie Certyfikatów, wydawanych przez Towarzystwo.
 6. Formułowanie rekomendacji dla Zarządu w sprawie zmian wewnętrznych Regulaminów Towarzystwa.
 7. Organizacja egzaminów zewnętrznych, o których mowa w Regulaminach uchwalanych na podstawie przepisów Statutu.

KOMISJA REWIZYJNA

Art. 32
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy ze swego grona wybierają przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Art. 33
Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium na Walnym Zebraniu.
 3. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

SĄD KOLEŻEŃSKI

Art. 35
Sąd Koleżeński składa się z co najmniej 5 członków nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.

Art. 36
Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. Orzekanie o zgodności postępowania członków PTTPB z Kodeksem Etycznym PTTPB.
 2. Rozstrzyganie wynikłych w obrębie Towarzystwa sporów między członkami.

Art. 37

 1. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Towarzystwa i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
 2. Sąd Koleżeński może zebrać się na pisemny wniosek Zarządu lub Komisji Naukowo-Dydaktycznej, w sytuacji, w których Zarząd lub Komisja Naukowo-Dydaktyczna powezmą wiadomość o takim postępowaniu członka PTTPB, które może być niezgodne z Kodeksem Etycznym PTTPB i podlegać rozstrzygnięciu Sądu Koleżeńskiego, na zasadach określonych w art. 36 i art. 38.

Art. 38

 1. Sąd Koleżeński jest uprawniony do żądania od członka PTTPB złożenia wyjaśnień na piśmie.
 2. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
 3. Orzeczenia sądu koleżeńskiego mogą w szczególności:
  1. umarzać postępowanie, wobec oczywistego braku podstaw wniosku,
  2. stwierdzać zgodność postępowania członka PTTPB z Kodeksem Etycznym PTTPB,
  3. stwierdzać niezgodność postępowania członka PTTPB z Kodeksem Etycznym PTTPB i udzielać dalszych zaleceń, w tym w szczególności zaleceń usunięcia naruszenia Kodeksu Etycznego PTTPB,
  4. wykluczać członka ze Stowarzyszenia za działalność na szkodę Towarzystwa, nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa oraz postępowanie wbrew zasadom kodeksu etycznego.

Art. 39
Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Art. 40
Do wydania orzeczenia Sądu potrzebna jest obecność przynajmniej 3/5 składu Sądu.

Art. 41
W razie zmniejszenia się składu władz stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział IV

MAJĄTEK TOWARZYSTWA

Art. 42

 1. Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
 2. Funduszami i majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd.
 3. Do reprezentowania Towarzystwa oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo, lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział V

ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

Art. 43

 1. Towarzystwo rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.

Art. 44
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

Warszawa 26.11.1998 z późniejszymi zmianami (ostatnia z 11.05.18)