Nawigacja mobilna

Cele Działalności

Sekcja Dialogu Motywującego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej została stworzona w związku z coraz większym zainteresowaniem, jakie dialog motywujący (DM) – od lat stosowany w połączeniu z terapią poznawczo-behawioralną przez wielu certyfikowanych terapeutów i superwizorów PTTPB – wzbudza w środowisku psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych. Jednym z przejawów tej popularności, jest wydana w 2017 roku książka Sylwii Naar i Stevena A. Safrena „Motivational Interviewing and CBT. Combining strategies for maximum effectiveness”. Również w materiałach ostatniej, jubileuszowej konferencji PTTPB znalazły się dwa rozdziały dotyczące łączenia terapii poznawczo-behawioralnej i dialogu motywującego w obszarze zaburzeń psychicznych oraz uzależnień (wspólnego autorstwa Małgorzaty Adamczyk-Zientary i Igi Jaraczewskiej).

Zarówno cele jak i przedmiot działalności sekcji są zgodne z celami i przedmiotem działalności Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, a mianowicie:

 1. Celem działalności sekcji jest propagowanie Dialogu Motywującego, wspieranie, wspomaganie i prowadzenie inicjatyw oraz projektów naukowo-badawczych służących rozwojowi Dialogu Motywującego, rozwój praktycznych możliwości stosowania Dialogu Motywującego oraz wymiana doświadczeń terapeutów w tym zakresie;
 2. Cele działania sekcji mogą być realizowane w szczególności przez:
  1. wspieranie działalności i aktywności naukowej w zakresie Dialogu Motywującego,
  2. organizowanie konferencji, seminariów i zjazdów naukowych, konkursów na prace naukowe dotyczące Dialogu Motywującego, przyznawanie stypendiów, grantów naukowych i ubieganie się o nie, zgłaszanie propozycji sesji naukowych i warsztatów edukacyjnych w ramach konferencji Towarzystwa,
  3. podnoszenie kwalifikacji specjalistów w obszarze ochrony zdrowia.
  4. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi i innymi podmiotami działającymi w zakresie Dialogu Motywującego,
  5. pozyskiwanie zasobów materialnych w celu utworzenia i rozwoju bazy badawczej,
  6. rozwój wiedzy psychologicznej i psychoterapeutycznej w placówkach naukowo–badawczych pracujących dla ochrony zdrowia w zakresie Dialogu Motywującego,
  7. rozwój działalności profilaktycznej i promocyjnej w zakresie ochrony zdrowia,
  8. opracowanie wytycznych i standardów szkoleniowych, diagnostycznych, terapeutycznych i profilaktycznych w nurcie Dialogu Motywującego oraz popularyzowanie tych standardów w środowisku medycznym i psychologicznym.
  9. wdrażanie przyjętych standardów i wytycznych w praktykę kliniczną i dydaktyczną,
  10. zapoznawanie środowiska medycznego, psychologicznego i psychoterapeutycznego z postępami wiedzy w zakresie Dialogu Motywującego,
  11. prowadzenie działalności profilaktycznej i popularyzującej zagadnienia specjalistyczne w społeczeństwie.

W dniu 04.07.2018r odbyło się pierwsze zebranie Sekcji z udziałem jej członków-założycieli, w głosowaniu został wybrany skład Zarządu Sekcji oraz Rady Ekspertów. Przewodniczącą Sekcji została Małgorzata Adamczyk-Zientara,wiceprzewodniczącą – Anna Derwich, zaś sekretarzem – Katarzyna Kaszek-Idźkowska. Członkami Rady Ekspertów Sekcji DM zostali: Aleksandra Wilkin-Day, Iga Jaraczewska, Beata Kita i Dominik Meinhart-