Nawigacja mobilna

Warunki Uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty PTTPB (7)

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi „Standardami PTTPB” rozwój osobisty stanowi taki rodzaj pracy własnej psychoterapeuty, który rozwija zdolność do identyfikowania i radzenia sobie z problemami wynikającymi z jego osobistego zaangażowania w proces terapeutyczny. Rozwój osobisty może być udziałem w psychoterapii indywidualnej, grupowej bądź w warsztatach, treningach, podczas których uczestnicy pracują nad własnymi mechanizmami psychicznymi.

Akceptowane są wszelkie formy zatrudnienia.

Jeśli w ramach własnej działalności gospodarczej we własnym gabinecie:

Wyciąg CIDG

Oświadczenie, podpisane przez osobę składającą wniosek zawierające następujące informacje:

– Okres, w którym wnioskująca prowadziła praktykę psychoterapeutyczną

– Średnia liczba godzin w tygodniu

– Całkowita liczba przepracowanych godzin

– Rodzaj klientów

– Rodzaj terapii (indywidualna, grupowa, stacjonarna, ambulatoryjna)

– Czy praca była poddawana superwizji

Jeśli w ramach stażu, wolontariatu lub zatrudnienia na podstawie wszelkich dopuszczalnych prawem umów w innej placówce niż własna:

– Miejsce prowadzenia praktyki psychoterapeutycznej

– Okres, w którym osoba wnioskująca prowadziła praktykę psychoterapeutyczną

– Stanowisko

– Rodzaj klientów

– Rodzaj terapii (indywidualna, grupowa, stacjonarna, ambulatoryjna)

– Średnia liczba godzin w tygodniu

– Całkowita liczba przepracowanych godzin

– Czy praca była poddawana superwizji

– Pieczątka jednostki

– Podpis osoby uprawnionej do potwierdzenia pracy osoby wnioskującej

Zaświadczenie musi zawierać następujące informacje:

– Okres odbywanego stażu

– Pełna nazwa placówki w której odbywał się staż (jeżeli staż odbywał się w szpitalu lub centrum zdrowia psychicznego należy podać nazwę jednostki danej placówki, np. czy był to oddział psychiatryczny czy poradnia czy praca w środowisku)

– Stanowisko

– Rodzaj stażu (staż kliniczny czy psychiatryczny staż kliniczny)

– Rodzaj klientów

– Wykonywane obowiązki/zakres doświadczenia

– Średnia liczba godzin w tygodniu

– Całkowita liczba przepracowanych godzin

– Pieczątka jednostki

– Podpis osoby uprawnionej do potwierdzenia stażu

Staż kliniczny powinien być zrealizowany w wymiarze minimum 360 godzin. Co najmniej 120 godzin stażu klinicznego powinno odbyć się na oddziale psychiatrii całodobowej lub w izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym całodobowym lub psychiatrycznym oddziale dziennym. Pozostałe 240 godzin stażu klinicznego może zostać zrealizowane w placówce prowadzącej postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne osób z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi. Staż musi stanowić pracę kliniczną pod opieką merytoryczną psychiatry lub psychologa klinicznego lub certyfikowanego psychoterapeuty lub ordynatora oddziału. Wspomniane 240 godzin stażu może odbywać się w różnego rodzaju placówkach, przykładowo takich jak DPS-y, Poradnie Zdrowia Psychicznego, czy Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, o ile zostaną spełnione kryteria pracy klinicznej i staż odbywać się będzie pod merytoryczną opieką osób wymienionych powyżej.

Tak. Certyfikat Psychoterapeuty PTTPB mogą uzyskać osoby, które posiadają stopień naukowy magistra (lub równoważny) uzyskany na kierunkach kształcenia wskazanych w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Kryterium to jednocześnie uniemożliwia uzyskanie Certyfikatu PTTPB osobom, których wykształcenie nie jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

O Certyfikat Psychoterapeuty PTTPB może ubiegać się osoba, która ukończyła atestowane przez PTTPB czteroletnie szkolenie w psychoterapii poznawczo-behawioralnej i zdała egzamin końcowy w ośrodku szkoleniowym w obecności Delegata PTTPB. Wszystkie warunki uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty PTTPB są opisane w „Standardach PTTPB”.
Osoby, które ukończyły czteroletnie szkolenie w psychoterapii poznawczo-behawioralnej – nieatestowane przez PTTPB – również mogą ubiegać się o Certyfikat Psychoterapeuty PTTPB, jednak po spełnieniu dodatkowych wymagań opisanych w „Standardach PTTPB” oraz po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez PTTPB.

Składanie Wniosków (4)

Każdy taki przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez KND, dlatego prosimy o kontakt na skrzynkę: knd@pttpb.pl

Oznacza to, że w weryfikowanych przez KND PTTPB dokumentach pojawiły się niejasności lub braki. W takim przypadku „aplikacja rozpatrzona negatywnie” wraca poprzez system do osoby ubiegającej się o certyfikat z informacją, czego dotyczą braki/wątpliwości. Im szybciej zostaną one uzupełnione, tym szybciej wniosek może powrócić do systemu i zostać powtórnie zweryfikowany.

Komisja Naukowo – Dydaktyczna PTTPB ma dwa miesiące na weryfikację wniosków licząc od ostatniego dnia składania wniosków, to jest od 31 stycznia, od 31 maja lub 30 września. Komisja dokłada wszelkich starań, aby odbyło się to jak najszybciej, jednak nie jest możliwe sprawdzenie wszystkich wniosków w tym samym czasie. Prosimy o regularne sprawdzanie statusu swojego wniosku w systemie

Wniosek należy składać w termiach do 31 styczna, 31 maja, 30 września każdego roku.


Odnowienie Certyfikatu (3)

W takim wypadku należy wypełnić tylko jeden wniosek o odnowienie Certyfikatu Superwizora-Dydaktyka i wnieść opłatę wysokości 300 zł.

Szkolenia z zakresu tzw. III fali terapii poznawczo-behawioralnej (np. mindfulness, terapia schematów) są akceptowane jako szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej.

W ramach odnowienia certyfikatu terapeuty poznawczo–behawioralnego zaliczane są szkolenia z zakresu terapii poznawczo–behawioralnej, psychopatologii i metod leczenia opartych na dowodach naukowych (evidence-based medicine). KND PTTPB weryfikuje nadesłane zaświadczenia ze szkoleń. Ważne jest, aby na zaświadczeniu została określona nazwa, data oraz liczba godzin szkolenia. Zaświadczenie musi być potwierdzone podpisem organizatora i/lub prowadzącego szkolenie.

Dział Wnioski/Certyfikaty (24)

W ramach szkoleń potrzebnych do odnowienia certyfikatu może zostać uznany blok poświęcony stricte terapii poznawczo-behawioralnej lub „obszaru psychopatologii i metod leczenia opartych na dowodach naukowych (evidence-based)”. Konieczne jest zaświadczenie od osoby prowadzącej zajęcia, w którym zawarta zostanie informacja o tematyce danego bloku oraz liczbie godzin.

Datę, czas trwania poszczególnych superwizji, podpis superwizora/superwizorki oraz (w przypadku superwizji koleżeńskiej) liczbę osób biorących w niej udział wraz z ich podpisami (certyfikowanych psychoterapeutów PTTPB).

Zapis dotyczący szkoleń znajduje się w aktualnie obowiązujących Standardach PTTPB Prosimy o zwrócenie uwagi, czy na Państwa zaświadczeniu zawarta jest liczba godzin danego szkolenia/ konferencji/ warsztatu. Jeśli nie, konieczne jest dołączenie dokumentu, z którego będzie to wynikać, przykładowo programu szkolenia lub poświadczenia osoby prowadzącej.
Zwracamy uwagę, że ostateczna weryfikacja danego szkolenia odbywa się po złożeniu wniosku i dokumentów w systemie, a KND nie udziela wiążących odpowiedzi w tej kwestii mailem.

Oznacza to, że w weryfikowanych przez KND dokumentach pojawiły się niejasności lub braki. W takim przypadku „aplikacja rozpatrzona negatywnie” wraca poprzez system do osoby ubiegającej się o certyfikat z informacją, czego dotyczą braki/wątpliwości. Im szybciej zostaną one uzupełnione, tym szybciej wniosek może powrócić do systemu i zostać powtórnie zweryfikowany.

Komisja Naukowo – Dydaktyczna ma dwa miesiące na weryfikację wniosków, licząc od ostatniego dnia składania wniosków (tj. licząc od 31 stycznia, od 31 maja lub 30 września). Komisja dokłada wszelkich starań, aby odbyło się to jak najszybciej, jednak siłą rzeczy nie jest możliwe sprawdzenie wszystkich wniosków w tym samym czasie (co może powodować, że np. znajome osoby, które wysłały swoje wnioski w tej samej turze, otrzymają odpowiedź w innym czasie). Dlatego prosimy o sprawdzanie statusu swojego wniosku w systemie.

Szkolenia z zakresu mindfulness i/lub terapii schematów, jako tzw. „trzecia fala CBT” są akceptowane jako szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej.

Warunki ich uznawania są opisane w standardach PTTPB i według nich KND PTTPB weryfikuje nadesłane zaświadczenia. Ważne jest, aby na zaświadczeniu została jasno określona data oraz liczba godzin szkolenia.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem, dostępnym na stronie www.pttpb.pl „Obowiązkowy rozwój osobisty (praca własna) jest rozumiany jako udział w psychoterapii indywidualnej, grupowej bądź w warsztatach, treningach, podczas których uczestnicy pracują nad własnymi mechanizmami psychicznymi, mogącymi wpływać na proces psychoterapii. Suma odbytych w tej dziedzinie warsztatów i/lub terapii własnej niezbędna do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB powinna być nie mniejsza niż 100 godzin. Zalecane jest, aby część zajęć odbywała się w formie umożliwiającej poznanie przez uczestników zjawisk zachodzących w procesie grupowym”.
Praca własna może więc, ale nie musi, być terapią indywidualną.

Zwracamy uwagę, że wiele wątpliwości dotyczących rozwoju osobistego może zostać rozstrzygniętych przez Kierownika szkolenia.

Tak. Obecnie jedno z kryteriów, które należy spełnić, aby uzyskać certyfikat psychoterapeuty PTTPB, to „posiadanie stopnia naukowego magistra (lub równoważnego) i wyższego niż magistra który został uzyskany na kierunkach kształcenia wskazanych w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień”. Kryterium to jednocześnie uniemożliwia uzyskanie certyfikatu osobom, których wykształcenie nie jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

1. Jeżeli doświadczenie zawodowe zostało uzyskane w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prosimy, aby oprócz wydruku z CEIDG, dołączyć również oświadczenie osoby ubiegającej się o certyfikat, w którym zawarta zostanie informacja, od kiedy owa praktyka prywatna jest prowadzona oraz w jakim wymiarze godzin tygodniowo.

2. Jeżeli doświadczenie zawodowe zostało uzyskane poprzez zatrudnienie w konkretnej placówce/placówkach (lub inną formę współpracy, np. wolontariat), konieczne jest poświadczenie z każdego z tych miejsc w których to również zostaną zawarte informacje o okresie pracy, liczbie godzin i o wykonywanych obowiązkach.

Staż oraz doświadczenie zawodowe uzyskane zagranicą są rozpatrywane tak samo jak te odbywane w Polsce, pod warunkiem, że spełniają kryteria zawarte w standardach PTTPB. Prosimy dodatkowo o dołączenie oryginalnych dokumentów oraz tłumaczenia dokonaego przez tłumacza przysięgłego, jeżeli dokument jest w innym jeżyku niż angielski.

Zaświadczenie musi zawierać informacje o okresie odbywania stażu (od…do…), liczbie przepracowanych godzin (lub wymiarze czasu pracy) oraz podpis i pieczęć osoby sprawującej opiekę merytoryczną nad stażem.

Akceptowane są wszelkie formy odbywania stażu, przykładowo zatrudnienie, staż lub współpraca na zasadzie wolontariatu, również pomiędzy firmami, w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o certyfikat prowadzi własną działalność gospodarczą.

W każdym przypadku konieczne jest, aby w dokumencie poświadczającym staż kliniczny, wyszczególniona została liczba przepracowanych godzin, forma aktywności zawodowej (rodzaj wykonywanych obowiązków), a dokument był podpisany przez osobę spełniającą nadzór merytoryczny zgodnie ze standardami PTTPB.

Staż rozumiany jest jako: 120 godzin psychiatrycznego stażu klinicznego odbywanego w oddziale psychiatrii całodobowej lub w izbie przyjęć przy oddziale psychiatrycznym całodobowym lub psychiatrycznym oddziale dziennym, oraz 240 godzin stażu klinicznego rozumianego jako praca kliniczna pod opieką merytoryczną psychiatry lub psychologa klinicznego lub certyfikowanego psychoterapeuty lub ordynatora oddziału w placówce prowadzącej postępowanie diagnostyczne
i terapeutyczne osób z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi.

240 godzin stażu może odbywać się w różnego rodzaju placówkach (również takich jak DPS-y, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne czy oddziały szpitalne), o ile zostaną spełnione kryteria pracy klinicznej i staż odbywa się pod merytoryczną opieką osób wymienionych powyżej.

Jeżeli dane szkolenie nie posiada rekomendacji PTTPB, to aby uzyskać certyfikat psychoterapeuty PTTPB – należy spełnić kryteria dopuszczające i pomyślnie zdać egzamin w PTTPB. Konieczne warunki, które osoba musi spełnienić, aby do niego przystąpić, są opisane w standardach PTTPB od pkt. 3.12.
1. Bardzo proszę uwzględnić fakt, że KND PTTPB rozpatruje wniosek tylko w systemie, dopiero gdy wnioskodawca jest członkiem PTTPB i ma opłacone bieżące składki.
2. Pytania „Czy mogę ubiegać się o certyfikat …”, „Czy moje szkolenie jest wystarczające do ubiegania się o certyfikat PTTPB” lub podobne, przesyłane na skrzynkę KND wraz z załącznikami szkoleń są rozpatrywane i są odsyłane do wnioskodawczy wraz ze stosowną informacją.

O certyfikat psychoterapeuty PTTPB może ubiegać się osoba, która ukończyła zarówno akredytowane, jak i nieakredytowane szkolenie. Warunki, które musi spełnić, aby uzyskać certyfikat, opisane są w aktualnie obowiązujących standardach PTTPB.

W wszystkich przypadkach należy nadrobić brakującą liczbę godzina do poziomy ustalonego w Standardach PTTPB

Każdy taki przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez KND, dlatego prosimy o kontakt na skrzynkę sekretariat@pttpb.pl, knd@pttpb.pl,

W wszystkich przypadkach należy nadrobić brakującą liczbę godzina do poziomy ustalonego w Regulaminach.

W takim wypadku należy wypełnić tylko jeden wniosek na odnowienie Certyfikatu Superwizora-Dydaktyka i wnieść opłatę wysokości 300 zł.

Na Certyfikat EABCT czeka się kilka lub kilkanaście tygodni, niestety na dziś nie ma określonej liczby. Wynika to z faktu, że wydawany Certyfikatu przez instytucji zewnętrznej, na rytm pacy której PTTPB nie ma wpływu.

Nie ma potrzeby przepracowania stażu bez przerwy. KND ocenia łączną liczbę godzin w oparciu o przedstawione dokumenty.

Do odnowienia certyfikatu terapeuty poznawczo – behawioralnego, zaliczane są szkolenia z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej, obszarze psychopatologii i metod leczenia opartych na dowodach naukowych (evidence-based medicine).

Tak. W takich wypadkach Komisja Naukowo Dydaktyczna PTTPB będzie rozpatrywać wniosek  indywidualnie.

Wnioski należy składać w termiach do 31 styczna, 31 maja, 30 września każdego roku

Dział Terapia (1)

Informację o terapeucie, znajdzie Pani/Pan w zakładce Strefa Pacjenta.

Dział Organizacyjno-Finansowe (5)

Zgodnie ze statutem, Zarząd zbiera się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące (w praktyce co miesiąc), a termin jest ustalany z członkami zarządu

Wpłaty należy dokonywać na konto PTTPiB:

POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII POZNAWCZEJ I BEHAWIORALNEJ

ul. Ogrodowa 28/30; 00-896 Warszawa

1510501038 1000 0022 31 48 3237 ING Bank Śląski S.A.

z dopiskiem czego dotyczy wpłata

Najlepiej mailowo na adres knd@pttpb.pl

Składki członkowskie obowiązują od roku przyjęcia do Towarzystwa lub od roku rozpoczęcia atestowanego szkolenia – jeżeli deklaracja członkowska została złożona w terminie późniejszym od daty rozpoczęcia szkolenia.

Do 2017 roku składka członkowska wynosi 90 zł / rok kalendarzowy

Od 2018 roku składka członkowska wynosi 100 zł / rok kalendarzowy

Do opłacenia składki członkowskie zobowiązany jest członek Towarzystwa, który już został przyjęty – a zatem złożył deklarację członkowską, Zarząd na zebraniu przyjął go w poczet członków, Sekretarz Towarzystwa o tym poinformował, wtedy dopiero należy uregulować składki członkowskie.

Procedura uzyskania członkostwa opisana jest w Statucie. O przyjęciu decyduje Zarząd na zebraniu Zarządu. Deklarację członkowską należy dokładnie wypełnić wyłącznie elektronicznie przez stronę https://system.pttpb.pl, podając adresy e-mail dwóch członków Towarzystwa, którzy mają uregulowane składki członkowskie do roku wypełniania deklaracji członkowskiej włącznie.

Certyfikat EABCT (1)

Na Certyfikat EABCT czeka się kilka lub kilkanaście tygodni. Wynika to z faktu, że Certyfikat EABCT wydaje instytucja zewnętrzna, a PTTPB nie ma wpływu na jej rytm pracy.