Nawigacja mobilna

Certyfikaty PTTPB w NFZ

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej informuje, że zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami osoba posiadająca Certyfikat Psychoterapeuty oraz Superwizora-Dydaktyka wydany przez PTTPB, jak również osoba, która ukończyła drugi rok szkolenia w ośrodku posiadającym rekomendację/atestację PTTPB, jest uprawniona do ubiegania się o możliwość realizowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu psychoterapii refundowanych ze środków publicznych.

Pismo z Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia potwierdzające uznanie certyfikatu wydanego przez PTTPB, jako dokumentu uprawniającego do prowadzenia psychoterapii w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), przesłane do ówczesnej Przewodniczącej Zarządu PTTPB, Pani Sylwii Pieńkowskiej.

 Od początku swojej działalności PTTPB angażowało się w tworzenie przepisów regulujących świadczenie usług w zakresie psychoterapii w Polsce. W grudniu 2009 roku ówczesna Przewodnicząca Zarządu PTTPB, Pani Agnieszka Popiel otrzymała od urzędującego Zastępcy Prezesa ds. Medycznych NFZ, Pana Macieja Dworskiego, pismo, w którym zostało potwierdzone, że świadczenia wykonywane przez terapeutów posiadających Certyfikat PTTPB są refundowane w ramach NFZ: „Zgodnie z Zarządzeniem Nr 60/2009/DSOZ z dnia 2 listopada 2009 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, osoba legitymująca się Certyfikatem Psychoterapeuty, jak i Certyfikatem Superwizora Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej spełniają wymogi kwalifikacyjne psychoterapeuty i superwizora zawarte w Przywołanym Zarządzeniu.”

 

 

Uprawnienia do wykonywania usług psychoterapeutycznych w ramach NFZ na podstawie Certyfikatu Psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej było jeszcze kilkukrotnie potwierdzane w następnych latach.

Obecnie w ramach NFZ pracuje wielu psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych, a ich liczba systematycznie wzrasta. Członkowie PTTPB pracują w Poradniach Zdrowia Psychicznego, w Zespołach Leczenia Środowiskowego, Oddziałach dziennych oraz całodobowych na terenie całego kraju, uwzględniając w tym największe ośrodki kliniczne.

Dokumentami obecnie regulującymi stan prawny psychoterapii w Polsce są między innymi:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień Dz.U. z 2019 r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami.
  • Zarządzenie nr 7/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2020 r., w sprawie określenia warunków zawierania i realizaji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Wg wymienionych aktów prawnych „psychoterapeuta” to osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada tytuł zawodowy lekarza lub magistra: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii albo spełnia warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.),
  2. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej, w wymiarze co najmniej 1200 godzin albo przed 2007 r. ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze czasu określonym w programie tego szkolenia,
  3. posiada zaświadczenie, zwane dalej „certyfikatem psychoterapeuty”, poświadczające odbycie szkolenia wymienionego w lit. b, zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty – zwana dalej „osobą prowadzącą psychoterapię”, lub osoba, o której mowa w lit. a, posiadająca status osoby uczestniczącej co najmniej dwa lata w podyplomowym szkoleniu, o którym mowa w lit. b, oraz posiadająca zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący kształcenie oraz pracująca pod nadzorem osoby posiadającej certyfikat psychoterapeuty, zwana dalej „osobą ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty”.

Standardy szkolenia ustalone przez PTTPB, realizowane w ośrodkach atestowanych i rekomendowanych przez Towarzystwo spełniają wszystkie wymogi zawarte w wyżej wymienionych punktach.

Terapia Poznawczo-Behawioralna jest metodą o szeroko udokumentowanej, udowodnionej naukowo skuteczności.

2 lipca 2007 roku PTTPB, na wniosek Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Zdrowia, uzyskało pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM) potwierdzającą, że podejście poznawczo-behawioralne, jest metodą pracy psychoterapeutycznej o udowodnionej naukowo skuteczności. W przedstawionej przez AOTM opinii potwierdzono, skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej w odniesieniu do szerokiego spektrum zaburzeń psychicznych osób dorosłych , dzieci i młodzieży.

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej zrzesza największą liczbę psychoterapeutów pracujących w Polsce w podejściu poznawczo-behawioralnym. Od początku swojej działalności było odpowiedzialne za wprowadzanie standardów kształcenia w tym podejściu i dbałość o jego wysoką  jakość. Najbardziej znani specjaliści- dydaktycy terapii poznawczo-behawioralnej, są członkami PTTPB, tworzyli Towarzystwo i obecnie kształcą swoich następców. Standardy szkolenia są cały czas aktualizowane, zgodnie z pojawiającymi się doniesieniami z badań i spełniają standardy European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), którego PTTPB jest członkiem. Dzięki temu uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB uprawnia do starania się o certyfikat EABCT.

Ponad 1200 godzin szkolenia.

We wszystkich atestowanych i rekomendowanych przez Towarzystwo ośrodkach szkolenie obejmuje co najmniej 1200 godzin dydaktycznych, w których uwzględnione zostały zarówno zagadnienia teoretyczne jak i praktyka. Osoby kończące szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej w ramach PTTPB odbywają oprócz zajęć dydaktycznych co najmniej 100 godzin pracy własnej, 360 godzin stażu klinicznego i dwa lata praktyki terapeutycznej. Całość ich pracy na etapie szkolenia poddawana jest systematycznej superwizji (co najmniej 200 godzin) przez superwizorów-dydaktyków PTTPB.

Odnawialność certyfikatów. Zależy nam również na tym, aby osoby, które już uzyskały Certyfikat Psychoterapeuty PTTPB  oraz Superwizora-Dydaktyka PTTPB nadal doskonaliły swój warsztat oraz poszerzały i aktualizowały swoją wiedzę. W związku z tym Certyfikat Psychoterapeuty PTTPB i Superwizora-Dydaktyka PTTPB, jest wydawany na okres 5 lat i wymaga odnawiania. Aby odnowić Certyfikat koniecznym jest przedstawienie odpowiedniej liczby odbytych godzin szkoleniowych oraz godzin systematycznej superwizji swojej pracy.