Nawigacja mobilna

Regulamin Sekcji TEAM CBT PTTPB

1. Zwyczajną osobą członkowską Sekcji może zostać każdy, kto pełnoprawnie należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej i interesuje się modelem oraz metodami TEAM CBT.
2. Zwyczajną osobą członkowską Sekcji zostają automatycznie wszystkie osoby założycielskie Sekcji.
3. Działaniami Sekcji kieruje Zarząd Sekcji składający się z 3 – 5 osób, w tym przewodniczącego koordynatora, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
4. Zarząd Sekcji wybierany jest w drodze tajnego głosowania przez zwyczajne osoby członkowskie Sekcji podczas zebrania ogólnego zwoływanego nie rzadziej niż raz na 2 lata.
5. W ramach Sekcji może zostać powołana Rada Ekspercka złożona z 3-5 zwyczajnych osób członkowskich Sekcji, którzy jednocześnie są terapeutami certyfikowanymi przez Feeling Good Institute w Kalifornii.
6. Rada Ekspercka pełni funkcje doradczo-opiniujące dotyczące merytorycznych działań Sekcji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działalności Zarządu Sekcji Rada Ekspertów może wystąpić o zwołanie nadzwyczajnego zebrania zwyczajnych osób członkowskich Sekcji w celu głosowania nad ewentualnym odwołaniem Zarządu.
7. Rada Ekspercka wybierana jest w drodze tajnego głosowania spośród i przez zwyczajnych osób członkowskich Sekcji posiadających uprawnienia do zasiadania w Radzie Eksperckiej.
8. Pierwsze zebranie Sekcji, na którym zostanie wybrany Zarząd Sekcji zwołuje koordynator założyciel po zaakceptowaniu regulaminu Sekcji przez Zarząd PTTPB.
9. Kadencja Zarządu Sekcji i Rady Ekspertów trwa 2 lata.
10. Przyjęcie nowej zwyczajnej osoby członkowskiej Sekcji TEAM CBT PTTPB odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej, po wypełnieniu deklaracji członkowskiej (wzór w załączeniu). Nie są wymagane osoby wprowadzające. Decyzję o przyjęciu nowej zwyczajnej osoby członkowskiej Sekcji podejmuje Zarząd Sekcji na drodze głosowania zwykłą większością głosów.
11. Wszelkie głosowania w ramach Sekcji mogą odbywać się również przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
12. Członkostwo w Sekcji TEAM CBT PTTPB ustaje wraz z ustaniem członkostwa w PTTPB, po zaprzestaniu opłacania składek na rzecz Sekcji przez 2 lata z rzędu lub w sytuacji wyraźnego działania na szkodę Sekcji czy PTTPB. Osoba członkowska Sekcji może wystąpić z niej również na własny wniosek, nie powoduje to jednak zwolnienia z opłacenia składki członkowskiej za rok, w którym ten wniosek złożył.
13. Składka członkowska opłacana raz w roku wynosi 30 złotych i jej wysokość może zostać zmieniona przez Zarząd Sekcji.
14. Posiedzenia Sekcji są zwoływane przez przewodniczącego-koordynatora nie rzadziej niż raz na pół roku. Zwyczajne osoby członkowskie Sekcji są powiadamiane przez przewodniczącego koordynatora drogą mailową o planowanym terminie posiedzenia, nie później niż na tydzień przed terminem zebrania. Posiedzenia mogą odbywać się również przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.