Nawigacja mobilna

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze Strony Internetowej.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej z siedzibą: ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.

6. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies

7. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

8. Szczegółowe informacje na temat plików cookies dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

9. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Dane osobowe przetwarzane są przez czas konieczny do realizacji celu wizyty na stronie internetowej PTTPB.

10. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

11. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

12. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

13. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

14. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez towarzystwo PTTPB. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – wszelkie pytania prosimy wysyłać na adres email sekretariat@pttpb.pl.

Dodatkowo Administrator Danych Osobowych Informuje, że
Osoba wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osoba wyrażająca zgodę ma także prawo do wniesienia sprzeciwu, a także skargi do organu ochrony danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie. Na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dostęp do danych osobowych posiadają pracownicy Administratora lub osoby współpracujące z Administratorem. Dane osobowe na podstawie upoważnienia mogą również zostać udostępnione podmiotowi prowadzącemu dla Administratora usługi informatyczne.

Dane osobowe nie są przekazywane do Państw trzecich.

Administrator informuje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SYSTEMU INTERNETOWEGO PTTPB


1. Korzystanie z systemu
Warunkiem korzystania z systemu jest utworzenie nowego konta użytkownika poprzez wypełnienie deklaracji członkowskich poprawnymi danymi. Warunkiem akceptacji deklaracji jest posiadanie statusu Członka towarzystwa oraz opłacenie wszystkich zaległych składek członkowskich. Wypełniając deklarację członkowską, użytkownik podaje swoje dane osobowe. System gromadzi te dane, a następnie przekazuje je upoważnionym osobom w Towarzystwie do weryfikacji oraz wydania decyzji. O podjętej decyzji użytkownik dowiaduje się poprzez wiadomość email wysłaną na wskazany w formularzu adres email. Żeby korzystać z systemu, użytkownik (którego konto zostało aktywowane) potrzebuje dostępu do komputera stacjonarnego lub przenośnego, połączenia z Internetem oraz zainstalowanej przeglądarki (minimalna wymagana rozdzielczość okna przeglądarki to 1024×768). Poprawność działania systemu zależy od zainstalowanej wersji przeglądarki oraz prędkości połączenia, dlatego zaleca się regularną aktualizację przeglądarki internetowej.

2. Logowaniedosystemu
Użytkownik loguje się do systemu poprzez stronę logowania, którą odwiedza poprzez swoją przeglądarkę internetową. Do logowania, oprócz aktywnego konta, wymagane są login oraz hasło użytkownika. Loginem jest zawsze adres email podany przez użytkownika podczas wypełniania deklaracji członkowskiej (lub – w przypadku kont zakładanych manualnie przez administratora systemu – adres email podany inną drogą). Hasło jest generowane w sposób losowy przez system, przez co zaleca się zmianę hasła przez użytkownika przy pierwszym logowaniu do systemu. Hasło użytkownika jest przypisane bezpośrednio do jego konta i nie jest dostępne dla żadnego z podmiotów – musi zostać zapamiętane przez użytkownika. W przypadku braku możliwości podania prawidłowego hasła przez użytkownika, użytkownik zobowiązany jest to resetu hasła, co wymaga dostępu do poczty email pod powiązanym z kontem adresem email, na który zostanie wysłana wiadomość umożliwiająca utworzenie nowego hasła. Tylko użytkownik może logować się na swoje konto – Towarzystwo oraz administracja systemu mogą jedynie (z konkretnych przyczyn) zmienić status konta użytkownika lub też je zablokować. Towarzystwo ani administracja systemu nie ponoszą odpowiedzialności za poziom bezpieczeństwa hasła, które ustawia użytkownik. Nie zaleca się też podawania danych do logowania osobom trzecim lub logowania na niezaufanych urządzeniach, lub w miejscach publicznych. System nie posiada osobnej polityki haseł, natomiast wymaganiem odnośnie każdego hasła jest występowanie w nim minimum: jednego dużego znaku (litery), jednego małego znaku (litery), jednej cyfry. Minimalna długość hasła wynosi 8 znaków. Każde hasło niespełniające wymienionych wyżej kryteriów zostanie odrzucone przez system z prośbą o podanie innego hasła. Przykładowe hasło o wysokim poziomie bezpieczeństwa: mJ1agy903bB. Przykładowe hasło o bardzo niskim poziomie bezpieczeństwa (niezalecane): Katarzyna87. Przykładowe hasło niepoprawne, które zostanie odrzucone przez system: abc123 (brak dużego znaku, niepoprawna długość hasła). Uwaga: podane hasła są jedynie przykładem, nie zaleca się wykorzystywania ich przy konfiguracji własnego konta.

3. Zbieranie i wykorzystywanie informacji
Wszystkie dane personalne użytkowników systemu oraz przesłane przez nich pliki i wiadomości są przechowywane w systemie, a dostęp do nich mają administratorzy systemu oraz upoważnieni członkowie Towarzystwa (Komisja rewizyjna, Komisja Naukowo- Dydaktyczna, Sekretariat oraz Zarząd). Dane personalne przechowywane są wyłącznie w celach weryfikacyjnych oraz informacyjnych, natomiast Towarzystwo nie udostępnia tych informacji osobom trzecim,

4. Udostępnianie danych
Towarzystwo nie sprzedaje, nie udostępnia ani nie wymienia zebranych informacji z podmiotami zewnętrznymi. Zebrane dane są używane w celu świadczenia usług użytkownikom poprzez funkcjonalność systemu. Wszystkie dane umieszczone w systemie mogą być weryfikowane z danymi przechowywanymi w formie papierowej przez sekretariat Towarzystwa. Informacje dotyczące korzystania z systemu przez użytkowników mogą być wykorzystywane przez administratorów oraz analityków do poprawy funkcjonalności systemu oraz raportowania o ewentualnych błędach.

5. Uprawnienia użytkownika
Użytkownik uprawniony jest do korzystania z dostępnych dla niego modułów oraz funkcji. Wygląd systemu po zalogowaniu oraz dostępna funkcjonalność zależne są od posiadanego statusu wewnętrznego w Towarzystwie. Użytkownik zwykły nie ma możliwości wglądu w dane osobowe innych użytkowników, chyba że zostały one świadomie i za zgodą danego użytkownika udostępnione publicznie (przykład: dane adresowe przypisane do Mapy terapeutów). Użytkownik zwykły może zarządzać swoim kontem oraz dokonywać zmian w ustawieniach oraz danych personalnych. Użytkownik może również dokonywać opłat członkowskich za pomocą systemu – administracja systemu nie odpowiada za politykę składek Towarzystwa, składki członkowskie są kontrolowane bezpośrednio przez Towarzystwo. W przypadku braku płatności składki członkowskiej konto użytkownika może zostać częściowo zawieszone lub zablokowane. Wszelkie spory odnośnie uprawnień użytkowników są rozpatrywane bezpośrednio przez Towarzystwo. Administracja systemu oraz Towarzystwo zastrzegają sobie prawo do blokady konta użytkownika w przypadku zachowań nieetycznych lub też niezgodnych z prawem.

6. Zawieszenie konta lub rezygnacja z korzystania z systemu
Użytkownik może zrezygnować z członkostwa w Towarzystwie, co automatycznie wiąże się z blokadą jego konta. W przypadku nieopłacenia składki członkowskiej konto użytkownika zostanie zawieszone lub też jego funkcjonalność będzie ograniczona – do czasu uregulowania zaległości.

7. Pliki cookie oraz inne technologie śledzenia ruchu w systemie
Towarzystwo oraz firmy informatyczne wspierające działanie systemu mogą wykorzystywać technologię śledzenia ruchu użytkownika w systemie przy wykorzystywaniu narzędzie analitycznych opierających się na plikach cookies (ciasteczkach). Takie zachowanie służy jedynie do zagwarantowania bezpieczeństwa użytkownikom oraz polepszania funkcjonalności systemu i analizie ruchu użytkowników. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć funkcjonalność plików cookies w swojej przeglądarce – więcej informacji na ten temat można znaleźć w zakładce pomocy lub ustawieniach konkretnej przeglądarki. Informacje pozyskane przez system nie są wykorzystywane w celach marketingowych, a samo Towarzystwo nie prowadzi oddzielnych kampanii reklamowych wewnątrz systemu.

8. Komunikacja wewnątrz systemu
Użytkownik może korzystać z wewnętrznego komunikatora, który umożliwia wysyłanie wiadomości do innych podmiotów oraz odbieranie ich poprzez panel odbiorczy. Komunikacja wewnątrz systemu nie służy wymianie wiadomości prywatnych, dlatego zaleca się nie podawać w wiadomościach informacji prywatnych, danych osobowych niepowiązanych z Towarzystwem oraz treści obraźliwych dla innych członków lub też niezgodnych z prawem. Towarzystwo oraz administracja systemu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treść merytoryczną oraz załączniki dodawane przez użytkownika, natomiast wszelkie zgłoszenia przez inne podmioty będą rozpatrywane przez administratora systemu. Jednocześnie informujemy, że Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za pełne bezpieczeństwo treści przesyłanej przez użytkowników wewnątrz systemu.

9. Zmiany w niniejszej Polityce i akceptacja użytkownika
Towarzystwo może edytować oraz zmieniać Politykę prywatności systemu. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian, które mogą znacząco wpływać na użytkownika, każdy użytkownik (którego dotyczą dane zmiany) zostanie stosownie poinformowany przez wiadomość wewnątrz systemu lub wiadomość email. Każda osoba która ubiega się o utworzenie nowego konta użytkownika poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej ma obowiązek zapoznania się z niniejszą Polityką – jest to weryfikowane poprzez konieczność zaznaczenia pola o zapoznaniu się z Polityką prywatności przez wysłaniem wypełnionej deklaracji członkowskiej.

10. Kontakt
W przypadku uwag lub pytań odnośnie niniejszej Polityki prosimy o bezpośredni kontakt z Towarzystwem (we własnym zakresie) lub wiadomość email na adres: sekretariat@pttpb.pl ze stosownym tytułem wiadomości. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do odpowiedzi wyłącznie na wiadomości i zgłoszenia o charakterze merytorycznym – wszelkie wiadomości wykryte przez klienta poczty email jako spam mogą zostać usunięte.
Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 15 sierpnia 2017 roku.