Nawigacja mobilna

Informacje prawne w sprawie wprowadzonej specjalizacji

W związku z ogłoszeniem rozporządzania Ministra Zdrowia wprowadzającego specjalizację z psychoterapii przekazujemy informacje od prawników PTTPB.

„Szanowni Państwo, Członkowie PTTPB, 
Zmiana rozporządzenia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia poprzez wprowadzenie specjalizacji z psychoterapii i tytułu „specjalisty w dziedzinie psychoterapii” oznacza – w największym skrócie:


A. Certyfikaty wydane przez PTTPB zachowują ważność i póki zmianom nie ulegnie tzw. rozporządzenie koszykowe, będą honorowane przez NFZ. Na ten moment nie dostrzegam przepisu, który automatycznie zagwarantowałby tytuł specjalisty osobom posiadającym certyfikat psychoterapeuty PTTPB. 

B. Tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii będzie można uzyskać

1)  po ukończeniu w ramach kształcenia podyplomowego jednostopniowego szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia na podstawie programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie albo

2)  po uznaniu dotychczasowego dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia
– oraz –

w OBU przypadkach po zdaniu PESoz, oznacza to że członkowie PTTPB, którzy chcieliby uzyskać tytuł specjalisty MUSZĄ zdać egzamin

C. Dyrektor CMKP powoła zespół ekspertów, którzy opracują program szkolenia specjalizacyjnego (co do zasad członkiem takiego zespołu może być przedstawiciel stowarzyszeń zrzeszających osoby wykonujące dany zawód, zatem teoretycznie członkiem zespołu ekspertów może być osoba z PTTPB)

D.[W]arunki ubiegania się o akredytację określa art. 6 Ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;(…) po wejściu w życie rozporządzenia ośrodki szkolące i szkoły wyższe prowadzące szkolenia w zakresie psychoterapii będą mogły ubiegać się o to, aby stać się jednostką posiadającą akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego;

E. Proponowane regulacje nie zawierają zakazu korzystania z nazwy „psychoterapeuta”, względnie „psychoterapeuta poznawczo-behawioralny”, bądź „certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny”, co do zasady tytuł „specjalista w dziedzinie psychoterapii” będzie zastrzeżony dla osób, które istotnie ukończą szkolenie specjalizacyjne i zdadzą egzamin, bądź ich dorobek zostanie uznany za równoważny odbyciu szkolenia i zdadzą egzamin.