Menu
A+ A A-

Regulaminy

Zasady odnowienia certyfikatu terapeuty PTTPB

Odnowienie certyfikatu terapeuty PTTPB:

 • 1. Wniosek o odnowienie certyfikatu terapeuty PTTPB należy złożyć w jednym z terminów rozpatrywania wniosków przez KND, przypadających 31 stycznia, 31 maja i 30 września, nie później jednak niż na 4 miesiące przed końcem okresu ważności certyfikatu.
 • 2. Warunkiem odnowienia licencji jest:
  • • prowadzenie praktyki klinicznej w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej przez większość czasu od uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty PTTPB
  • • uczestnictwo w co najmniej 20 godzinach szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej na rok (obejmuje wykłady, konferencje, warsztaty),
  • • poddawanie pracy terapeutycznej superwizji w wymiarze minimum 15 godzin w ciągu 5 lat, z częstotliwością nie mniejszą niż 1 godzina co 4 miesiące; co najmniej połowa godzin ma być realizowana u superwizora-dydaktyka PTTPB. W przypadku peer supervision konieczna jest superwizja koleżeńska w zespole nie mniejszym niż 3 terapeutów posiadających aktualny certyfikat PTTPB.

Regulamin tworzenia i funkcjonowania sekcji zainteresowań Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

§ 1 [Tworzenie sekcji]

 1. Sekcja zainteresowań Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej powstaje na pisemny wniosek co najmniej 7 członków Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
 2. Sekcja zainteresowań skupia osoby, które w swojej praktyce psychoterapeutycznej lub działalności naukowo-badawczej zajmują się określonym nurtem psychoterapii w ramach paradygmatu psychoterapii poznawczej i behawioralnej.
 3. Wniosek o utworzenie sekcji składa Zarządowi Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej na piśmie grupa co najmniej 7członków Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
 4. Wniosek o utworzenie sekcji pod rygorem oddalenia wniosku o utworzenie sekcji zawiera:
  1. Listę członków założycieli sekcji wraz z ich podpisami oraz adresem e-mail;
  2. Imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail przewodniczącego-koordynatora sekcji wraz z jego pisemnym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na objęcie funkcji przewodniczącego-koordynatora sekcji;
  3. Proponowaną nazwę sekcji, której wymaganym elementem jest wskazanie, że jest to sekcja Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej;
  4. Cel utworzenia sekcji – zgodny z celami działalności Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej;
  5. Przedmiot działalności sekcji – zgodny z przedmiotem działalności Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej;
  6. Proponowany Regulamin wewnętrzny sekcji, który następnie – po jego aprobacie przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej  zostaje sekcji nadany.
 5. Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej rozpoznaje wniosek na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 6. Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej jest uprawniony do wezwania członków założycieli sekcji, bądź osoby wskazanej jako przewodniczący-koordynator sekcji do złożenia dodatkowych wyjaśnień, bądź do dokonania wskazanej modyfikacji Regulaminu, o którym mowa w § 1 ust 4 lit f.
 7. Nie później niż 30 dni po rozpoznaniu wniosku, Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej podejmuje uchwałę o utworzeniu sekcji zainteresowań i nadaniu regulaminu sekcji oraz o powołaniu przewodniczącego-koordynatora sekcji bądź oddaleniu wniosku o utworzenie sekcji zainteresowań.
 8. Każda sekcja zainteresowań utworzona uchwałą Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej zobowiązana jest przestrzegać niniejszego Regulaminu tworzenia i funkcjonowania sekcji zainteresowań Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, z zachowaniem postanowień własnego Regulaminu.
 9. Wniosek o powołanie Sekcji wraz z propozycją Regulaminu przesyłać należy w formie elektronicznej na adres mailowy Towarzystwa, a po powołaniu Sekcji należy dosłać go (wraz z ostatecznie uzgodnionym Regulaminem wewnętrznym) w formie papierowej na aktualny adres Towarzystwa. Czytaj więcej: Regulamin tworzenia i funkcjonowania sekcji zainteresowań Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej...

Regulamin PTTPB dotyczący przyznawania certyfikatu psychoterapeuty PTTPB osobom, które ukończyły kurs zgodny ze standardami PTTPB i atestowany przez PTTPB w zakresie szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej oraz zdały egzamin kończący kurs

Warunki ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty PTTPB

  1. O przyznanie certyfikatu psychoterapeuty PTTPB może ubiegać się osoba, która ukończyła kurs zgodny ze standardami PTTPB i atestowany przez PTTPB w zakresie szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej, zdała egzamin kończący kurs oraz jest członkiem PTTPB i ma uregulowane składki członkowskie.
  2. Osoba ubiegająca się o przyznanie certyfikatu PTTPB winna przesłać na adres siedziby PTTPB następujące dokumenty:
   1. wniosek o przyznanie certyfikatu psychoterapeuty PTTPB, którego wzór znajduje się w plikach do pobrania
   2. odpis dyplomu ukończenia studiów,
   3. świadectwo ukończenia kursu w zakresie szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej,
   4. dokumenty potwierdzające prowadzenie co najmniej 2 letniej praktyki klinicznej i psychoterapii w podejściu poznawczo-behawioralnym,
   5. dwa przedstawione pisemnie przypadki terapii w trakcie egzaminu z podpisem kierownika kursu,
   6. zaświadczenie wydane przez kierownika kursu, potwierdzające zaliczenie poszczególnych semestrów kursu oraz wynik egzaminu końcowego
   7. zaświadczenie o uregulowanych składkach członkowskich PTTPB za okres od rozpoczęcia atestowanego kursu,
   8. z dniem 5.02.2011 opłata za przyznanie certyfikatu wynosi 200 zł i powinna być przesłana na konto PTTPB z dopiskiem "opłata za certyfikat CBT".
   9. prace pisemną: przegląd piśmiennictwa (w formie do druku) dotyczący wybranego zagadnienia w podejściu poznawczo-behawioralnym lub pracę badawczą w dziedzinie problematyki poznawczo-behawioralnej. Osoba ubiegająca się o certyfikat może być współautorem tej pracy, nie musi być pierwszym autorem.
   10. przedłożenie rekomendacji dwóch superwizorów.,
   11. w przypadku zmiany nazwiska dokument potwierdzający tożsamość osoby .
Czytaj więcej: Regulamin PTTPB dotyczący przyznawania certyfikatu psychoterapeuty PTTPB osobom, które ukończyły...

Regulamin PTTPB dotyczący dopuszczania do egzaminu, powoływania Komisji Egzaminacyjnej i procedury egzaminowania oraz przyznawania certyfikatu psychoterapeuty PTTPB

What over the counter medication is comparable to azithromiacine
Amoxicillin gonorrhea single dose
Methandienone bp 10mg
osobom, które ukończyły kurs zgodny ze standardami PTTPB i atestowany przez PTTPB w zakresie szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej a nie zdały egzaminu kończącego kurs oraz osobom, które nie ukończyły kursu zgodnego ze standardami PTTPB i atestowanego przez PTTPB w zakresie szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej. 

Czytaj więcej: Regulamin PTTPB dotyczący dopuszczania do egzaminu, powoływania Komisji Egzaminacyjnej i procedury...

STANDARDY SZKOLENIA W PSYCHOTERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

Zithromax side effects
Dianabol y winstrol
(Zgodne ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies) uchwalone na wspólnym zebraniu Zarządu i Komisji Naukowo Dydaktycznej PTTPB 04.09.2002 ZMIANA z 12.2007

Czytaj więcej: STANDARDY SZKOLENIA W PSYCHOTERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ Polskiego Towarzystwa Terapii...

eabct2017

terapia schematow dzieci i mlodziezy baner gwp