Menu
A+ A A-

Regulaminy

Zasady odnowienia certyfikatu terapeuty PTTPB

Odnowienie certyfikatu terapeuty PTTPB:

 • 1. Wniosek o odnowienie certyfikatu terapeuty PTTPB należy złożyć w jednym z terminów rozpatrywania wniosków przez KND, przypadających 31 stycznia, 31 maja i 30 września, nie później jednak niż na 4 miesiące przed końcem okresu ważności certyfikatu.
 • 2. Warunkiem odnowienia licencji jest:
  • • prowadzenie praktyki klinicznej w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej przez większość czasu od uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty PTTPB
  • • uczestnictwo w co najmniej 20 godzinach szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej na rok (obejmuje wykłady, konferencje, warsztaty),
  • • poddawanie pracy terapeutycznej superwizji w wymiarze minimum 15 godzin w ciągu 5 lat, z częstotliwością nie mniejszą niż 1 godzina co 4 miesiące; co najmniej połowa godzin ma być realizowana u superwizora-dydaktyka PTTPB. W przypadku peer supervision konieczna jest superwizja koleżeńska w zespole nie mniejszym niż 3 terapeutów posiadających aktualny certyfikat PTTPB.

Regulamin tworzenia i funkcjonowania sekcji zainteresowań Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

§ 1 [Tworzenie sekcji]

 1. Sekcja zainteresowań Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej powstaje na pisemny wniosek co najmniej 7 członków Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
 2. Sekcja zainteresowań skupia osoby, które w swojej praktyce psychoterapeutycznej lub działalności naukowo-badawczej zajmują się określonym nurtem psychoterapii w ramach paradygmatu psychoterapii poznawczej i behawioralnej.
 3. Wniosek o utworzenie sekcji składa Zarządowi Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej na piśmie grupa co najmniej 7członków Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
 4. Wniosek o utworzenie sekcji pod rygorem oddalenia wniosku o utworzenie sekcji zawiera:
  1. Listę członków założycieli sekcji wraz z ich podpisami oraz adresem e-mail;
  2. Imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail przewodniczącego-koordynatora sekcji wraz z jego pisemnym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na objęcie funkcji przewodniczącego-koordynatora sekcji;
  3. Proponowaną nazwę sekcji, której wymaganym elementem jest wskazanie, że jest to sekcja Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej;
  4. Cel utworzenia sekcji – zgodny z celami działalności Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej;
  5. Przedmiot działalności sekcji – zgodny z przedmiotem działalności Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej;
  6. Proponowany Regulamin wewnętrzny sekcji, który następnie – po jego aprobacie przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej  zostaje sekcji nadany.
 5. Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej rozpoznaje wniosek na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 6. Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej jest uprawniony do wezwania członków założycieli sekcji, bądź osoby wskazanej jako przewodniczący-koordynator sekcji do złożenia dodatkowych wyjaśnień, bądź do dokonania wskazanej modyfikacji Regulaminu, o którym mowa w § 1 ust 4 lit f.
 7. Nie później niż 30 dni po rozpoznaniu wniosku, Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej podejmuje uchwałę o utworzeniu sekcji zainteresowań i nadaniu regulaminu sekcji oraz o powołaniu przewodniczącego-koordynatora sekcji bądź oddaleniu wniosku o utworzenie sekcji zainteresowań.
 8. Każda sekcja zainteresowań utworzona uchwałą Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej zobowiązana jest przestrzegać niniejszego Regulaminu tworzenia i funkcjonowania sekcji zainteresowań Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, z zachowaniem postanowień własnego Regulaminu.
 9. Wniosek o powołanie Sekcji wraz z propozycją Regulaminu przesyłać należy w formie elektronicznej na adres mailowy Towarzystwa, a po powołaniu Sekcji należy dosłać go (wraz z ostatecznie uzgodnionym Regulaminem wewnętrznym) w formie papierowej na aktualny adres Towarzystwa. Czytaj więcej: Regulamin tworzenia i funkcjonowania sekcji zainteresowań Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej...

Regulamin PTTPB dotyczący przyznawania certyfikatu psychoterapeuty PTTPB osobom, które ukończyły kurs zgodny ze standardami PTTPB i atestowany przez PTTPB w zakresie szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej oraz zdały egzamin kończący kurs

Warunki ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty PTTPB

  1. O przyznanie certyfikatu psychoterapeuty PTTPB może ubiegać się osoba, która ukończyła kurs zgodny ze standardami PTTPB i atestowany przez PTTPB w zakresie szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej, zdała egzamin kończący kurs oraz jest członkiem PTTPB i ma uregulowane składki członkowskie.
  2. Osoba ubiegająca się o przyznanie certyfikatu PTTPB winna przesłać na adres siedziby PTTPB następujące dokumenty:
   1. wniosek o przyznanie certyfikatu psychoterapeuty PTTPB, którego wzór znajduje się w plikach do pobrania
   2. odpis dyplomu ukończenia studiów,
   3. świadectwo ukończenia kursu w zakresie szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej,
   4. dokumenty potwierdzające prowadzenie co najmniej 2 letniej praktyki klinicznej i psychoterapii w podejściu poznawczo-behawioralnym,
   5. dwa przedstawione pisemnie przypadki terapii w trakcie egzaminu z podpisem kierownika kursu,
   6. zaświadczenie wydane przez kierownika kursu, potwierdzające zaliczenie poszczególnych semestrów kursu oraz wynik egzaminu końcowego
   7. zaświadczenie o uregulowanych składkach członkowskich PTTPB za okres od rozpoczęcia atestowanego kursu,
   8. z dniem 5.02.2011 opłata za przyznanie certyfikatu wynosi 200 zł i powinna być przesłana na konto PTTPB z dopiskiem "opłata za certyfikat CBT".
   9. prace pisemną: przegląd piśmiennictwa (w formie do druku) dotyczący wybranego zagadnienia w podejściu poznawczo-behawioralnym lub pracę badawczą w dziedzinie problematyki poznawczo-behawioralnej. Osoba ubiegająca się o certyfikat może być współautorem tej pracy, nie musi być pierwszym autorem.
   10. przedłożenie rekomendacji dwóch superwizorów.,
   11. w przypadku zmiany nazwiska dokument potwierdzający tożsamość osoby .
Czytaj więcej: Regulamin PTTPB dotyczący przyznawania certyfikatu psychoterapeuty PTTPB osobom, które ukończyły...

Regulamin PTTPB dotyczący dopuszczania do egzaminu, powoływania Komisji Egzaminacyjnej i procedury egzaminowania oraz przyznawania certyfikatu psychoterapeuty PTTPB

osobom, które ukończyły kurs zgodny ze standardami PTTPB i atestowany przez PTTPB w zakresie szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej a nie zdały egzaminu kończącego kurs oraz osobom, które nie ukończyły kursu zgodnego ze standardami PTTPB i atestowanego przez PTTPB w zakresie szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej. 

Czytaj więcej: Regulamin PTTPB dotyczący dopuszczania do egzaminu, powoływania Komisji Egzaminacyjnej i procedury...

eabct2017

terapia schematow dzieci i mlodziezy baner gwp

bandar bola . Air dryer