Nawigacja mobilna

Opinia prawna dotycząca zmian przepisów na temat psychoterapii (od 1.01.2024 r.)

Szanowni Państwo,

Poniżej przesyłamy opinię prawną mec. Macieja Bocheńskiego dotyczącą (finalnej wersji) zmian przepisów dotyczących psychoterapii, które wejdą w życie od 1.01.2024 r. 

Zarząd PTTPB pragnie podkreślić: 

  1. Wyrażamy zaniepokojenie zapisaniem na poziomie ustawowym dopuszczenia do szkoleń i prowadzenia psychoterapii_jako_metody_leczenia (a nie tylko psychoterapii jako oddziaływania „samorozwojowego”) osób o dowolnym wyższym wykształceniu magisterskim. W tej sytuacji kluczowa dla jakości psychoterapii staje się rola Stowarzyszeń akredytujących kursy psychoterapii.

    Mamy nadzieję, że zwłaszcza duże renomowane Organizacje o długoletniej tradycji będą dbały przede wszystkim o wysoki poziom szkoleń z psychoterapii (również w zakresie wstępnych wymagań merytorycznych wobec kandydatów przyjmowanych na szkolenia, oraz istotności wiedzy psychologicznej gdyż ustawa wprost definiuje psychoterapię jako oddziaływanie psychologiczne) jak i o dobro pacjentów, a w mniejszym o interesy ośrodków szkolących w psychoterapii. 

    Jednocześnie w/w zmiana nie wpływa na wytyczne w Standardach PTTPB, które są pod tym względem węższe (obecnie – lista 6 kierunków studiów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U. 2019 poz. 1285)) i obecny Zarząd PTTPB oczywiście nie przewiduje liberalizacji tego kryterium. 
  1. Z zadowoleniem przyjmujemy ustawowe zapisy o „metodach o udowodnionej naukowo skuteczności” w psychoterapii. Oczekujemy, że następnym krokiem będzie ocena przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) naukowych podstaw i skuteczności różnych form oddziaływań psychoterapeutycznych, i stworzenie wytycznych analogicznych jak w przypadku wytycznych NICE (National Institute of Health and Care Excellence) i APA (American Psychological Association) w celu oddzielenia metod o udowodnionej naukowo skuteczności od metod, które nie maja danych o wystarczającej skuteczności i w związku z tym nie mogą być zalecane do leczenia danego zaburzenia psychicznego. 

Opinia prawna mec. Macieja Bocheńskiego:


„Szanowni Państwo,

wobec przekazania do podpisu Prezydenta RP “Ustawy o niektórych zawodach medycznych”
należy założyć, że ten akt normatywny zostanie w niedługim czasie podpisany, a następnie
opublikowany w Dzienniku Ustaw, po czym wejdzie w życie.

Cytowana Ustawa jest dla Państwa o tyle cenna, że wprost wspomina o certyfikacie
psychoterapeuty (odróżniając psychoterapeutów z certyfikatem od specjalistów w
dziedzinie psychoterapii, potwierdzając zatem status prawny obu tych grup zawodowych,
jako współistniejących równolegle, a nie jako proces zastępowania certyfikowanych
psychoterapeutów specjalistami w dziedzinie psychoterapii).


Nowelizacja przepisów “Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego” daje asumpt do
twierdzenia, że (przynajmniej przez pewien czas) zostanie utrzymana możliwość świadczenia
psychoterapii w strukturze publicznej służby zdrowia (na pewno w ramach “Ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego”; istnieje prawdopodobieństwo, aby przypuszczać, że również w
ramach przepisów tzw. „Rozporządzenia koszykowego” i zarządzeń Prezesa NFZ).


Zgodnie z art 87 Ustawy, zostały wprowadzone zmiany do “Ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego’.

Wprowadzony art 5 ust 2 “Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego” wprowadza definicję
„psychoterapii”:

art. 5.2. Psychoterapia to celowe i planowane oddziaływania psychologiczne, zmierzające do
złagodzenia lub usunięcia objawów zaburzenia oraz do poprawy funkcjonowania psychicznego
i społecznego, wspierające dążenia jednostki lub rodziny do zdrowia i rozwoju, kierowane do
osób z zaburzeniami psychicznymi.


Jakkolwiek wprowadzona definicja została wprowadzona do “Ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego” i obejmuje swoim zakresem oddziaływania, o której mowa w tej ustawie, to
należy uznać tę definicję za definicję prawną (tzw. legalną) dla całego systemu prawa. Trudno
bowiem domniemywać, żeby w jakimkolwiek innym zakresie pojawiła się inna definicja
psychoterapii.


art 5.3.Psychoterapię w ramach opieki, o której mowa w ust. 1 [czyli w ramach opieki sprawowanej
w ramach “Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego”], prowadzi:
1) osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty, która spełnia łącznie następujące
warunki:
a) posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra albo spełnia
warunki określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i
samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026),
b) udokumentuje:
– ukończenie podyplomowego szkolenia w wymiarze co najmniej 1200 godzin w
zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń
zdrowia, prowadzonego metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności
metodą terapii humanistyczno-doświadczeniowej lub integracyjnej, lub poznawczo-
behawioralnej, lub psychoanalitycznej, lub psychodynamicznej, lub systemowej, obejmującego
psychoterapię własną lub doświadczenie własne, superwizję psychoterapii i staże, albo
– ukończenie przed dniem 31 grudnia 2028 r. rozpoczętego przed dniem 1 stycznia
2024 r. podyplomowego szkolenia w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających
zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzonego metodami o udowodnionej
naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii humanistyczno-doświadczeniowej lub
integracyjnej, lub poznawczo-behawioralnej, lub psychoanalitycznej, lub psychodynamicznej,
lub systemowej, i odbycie – realizowanych po rozpoczęciu szkolenia – psychoterapii własnej,
doświadczenia własnego, superwizji psychoterapii lub staży, które łącznie ze szkoleniem
obejmują co najmniej 1200 godzin, albo
– ukończenie przed 2012 r. podyplomowego szkolenia w zakresie oddziaływań
psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia w wymiarze
czasu określonym w programie tego szkolenia,
c) zdała egzamin certyfikujący przeprowadzony przez komisję zewnętrzną wobec
podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą przedstawiciele podmiotu kształcącego, w
szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty, lub
2) osoba, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży
lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku
naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia
specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o
uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.
U. z 2023 r. poz. 506), lub
3) osoba, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii lub osoba
posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub
zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej
dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu
specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, lub
4) osoba, która ubiega się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty, która spełnia
łącznie następujące warunki:
a) posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra albo spełnia warunki
określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie
zawodowym psychologów,
b) posiada status osoby odbywającej szkolenie, o którym mowa w pkt 1 lit. b tiret
pierwsze albo drugie, i zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący to szkolenie o
ukończeniu co najmniej 2 roku tego szkolenia, albo spełnia warunek, o którym mowa w pkt 1
lit. b tiret pierwsze albo drugie,
c) uczestniczy w superwizji psychoterapii i posiada zaświadczenie w tym zakresie
wystawione przez superwizora psychoterapii, lub
5) osoba w trakcie specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży lub psychoterapii,
która spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada status osoby w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, ukończyła co najmniej
2 rok szkolenia specjalizacyjnego i posiada zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący
kształcenie o ukończeniu co najmniej 2 roku tego szkolenia,
b) posiada zaświadczenie od pracodawcy o pracy pod nadzorem osoby posiadającej
certyfikat psychoterapeuty lub specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub
specjalisty w dziedzinie psychoterapii.

Z perspektywy członków PTTPB oraz ośrodków szkolących kluczowe jest zatem to, że certyfikat
posiadany przez osobę z tytułem magistra, po ukończeniu szkolenia obejmującego 1200
godzin w podejściu poznawczo-behawioralnym, bądź ukończonego przed 2012 rokiem
podyplomowego szkolenia łącznie ze zdanym egzaminem certyfikującym przeprowadzonym
przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą
przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia
wydające certyfikaty psychoterapeuty otwiera możliwość prowadzenia psychoterapii w
zakresie regulowanym przez “Ustawę o ochronie zdrowia psychicznego” (czyli najogólniej
mówiąc – w ramach NFZ).

Warte podkreślenia jest również to, że Ustawa wprowadza również czas na ukończenie
szkolenia – do 31.12.2028 r. stawiając jednak wymóg, aby szkolenie rozpoczęło się przed
01.01.2024 r.
Ten zapis jest nieco zaskakujący, jako że i tak, w art 5 ust 3 pkt 1 lit b myślnik
pierwszy ukończenie 1200 godzin szkolenia uprawnia przez magistra wraz ze zdanym
egzaminem daje uprawnienia do prowadzenia psychoterapii. Możliwa interpretacja jest taka,
że szkolenia, które rozpoczną się przed 01.01.2024 r. i skończą przed 31.12.2028 r. mogą być
prowadzone w mniejszym wymiarze, niż 1200 godzin, natomiast szkolenia rozpoczęte w
okresie późniejszym będą już (aby dawać uprawnienia, o których mowa) musiały mieć wymiar
co najmniej 1200 godzin.

Należy zwrócić uwagę również, że na zasadzie art 5 ust 3 pkt 4 “Ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego” prawo prowadzenia psychoterapii w zakresie normowanym tą ustawą będą
mieli również kursanci w trakcie szkolenia, tj. po ukończonym drugim roku szkolenia,
legitymujący się potwierdzeniem tego faktu przez ośrodek szkolący, jak również
zaświadczeniem o poddawaniu się superwizji.

Oczywistym i przewidywalnym było zagwarantowanie prawa do prowadzenia psychoterapii w
systemie “Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego” również specjalistom w dziedzinie
psychoterapii, jak również psychoterapii dzieci i młodzieży i osobom w trakcie specjalizacji.
Dodatkowo, tak jak zresztą dało się to wyczytać z tekstu ustawy przekazanego do Senatu,
“Ustawa o niektórych zawodach medycznych”, wprowadza ustawowo zagwarantowaną
możliwość przystąpienia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (w zakresie
psychoterapii i psychoterapii dzieci i młodzieży)
poza dwiema ścieżkami, o których mowa w
“Ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających
zastosowanie w ochronie zdrowia”, tj. ukończenia szkolenia specjalizacyjnego i ścieżki
uznawania dorobku za równoważny szkoleniu mocą decyzji Ministra.

W przypadku Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii należy
najpóźniej przed 31 grudnia 2028 r. ukończyć szkolenie w wymiarze 1200 godzin, albo przed
31 grudnia 2028 r. zakończyć szkolenie w krótszym wymiarze, pod warunkiem, że zostało ono
rozpoczęte przed 01 stycznia 2024 r. ewentualnie legitymować się ukończeniem szkolenia
przed 2012 rokiem.

W przypadku Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii dzieci i
młodzieży konieczne jest dodatkowe posiadanie rekomendacji superwizora lub superwizorów
psychoterapii mających doświadczenie w superwizji procesów psychoterapeutycznych dzieci
lub młodzieży oraz ich rodzin potwierdzającą, że posiada kwalifikacje do prowadzenia tej
psychoterapii, a także, że prowadzona psychoterapia była przedmiotem superwizji w
wymiarze co najmniej 100 godzin. Dodatkowo potrzebne jest przedstawienie:
1) zaświadczenia, że co najmniej 320 godzin szkolenia lub szkoleń podyplomowych
dotyczyło zagadnień rozwojowych, psychopatologii dzieci i młodzieży oraz metod ich leczenia,
lub ukończyła podyplomowe szkolenie uzupełniające z psychoterapii dzieci i młodzieży, lub
2) zaświadczenia, że wnioskodawca prowadził psychoterapię w placówkach
prowadzących psychoterapię pacjentów w wieku rozwojowym i ich rodzin przez okres co
najmniej 2088 godzin.

Art. 106.1. Osoba, która:
1) przed dniem 31 grudnia 2028 r. spełniła warunek, o którym mowa w art. 5 ust. 3
pkt 1 lit. b tiret pierwsze ustawy zmienianej w art. 87, albo
2) spełniła warunek, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. b tiret drugie albo trzecie
ustawy zmienianej w art. 87
– może przystąpić do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w
dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Osoba, o której mowa w ust. 1, może przystąpić do Państwowego Egzaminu
Specjalizacyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu
specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w dziedzinie
psychoterapii dzieci i młodzieży, jeżeli dodatkowo posiada rekomendację superwizora lub
superwizorów psychoterapii mających doświadczenie w superwizji procesów
psychoterapeutycznych dzieci lub młodzieży oraz ich rodzin potwierdzającą, że posiada
kwalifikacje do prowadzenia tej psychoterapii, a także, że prowadzona psychoterapia była
przedmiotem superwizji w wymiarze co najmniej 100 godzin. Ponadto potrzebne jest
przedstawienie:
1) zaświadczenia, że co najmniej 320 godzin jej szkolenia lub szkoleń podyplomowych
dotyczyło zagadnień rozwojowych, psychopatologii dzieci i młodzieży oraz metod ich leczenia,
lub ukończyła podyplomowe szkolenie uzupełniające z psychoterapii dzieci i młodzieży, lub
2) zaświadczenia, że prowadziła psychoterapię w placówkach prowadzących
psychoterapię pacjentów w wieku rozwojowym i ich rodzin przez okres co najmniej 2088
godzin.

Omawiane przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2024 r.”