Nawigacja mobilna

Co jest uznawane za „rozwój osobisty”? Czy „rozwój osobisty” oznacza terapię własną?

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Regulaminem, dostępnym na stronie www.pttpb.pl „Obowiązkowy rozwój osobisty (praca własna) jest rozumiany jako udział w psychoterapii indywidualnej, grupowej bądź w warsztatach, treningach, podczas których uczestnicy pracują nad własnymi mechanizmami... 

Czy można ubiegać się o certyfikat PTTPB nie będąc psychologiem?

Tak. Obecnie jedno z kryteriów, które należy spełnić, aby uzyskać certyfikat psychoterapeuty PTTPB, to „posiadanie stopnia naukowego magistra (lub równoważnego) i wyższego niż magistra który został uzyskany na kierunkach kształcenia wskazanych w aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu... 

Co musi zawierać zaświadczenie o doświadczeniu zawodowym / staż terapeutyczny?

1. Jeżeli doświadczenie zawodowe zostało uzyskane w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prosimy, aby oprócz wydruku z CEIDG, dołączyć również oświadczenie osoby ubiegającej się o certyfikat, w którym zawarta zostanie informacja, od kiedy owa praktyka prywatna jest prowadzona... 

Czy staż kliniczny lub terapeutyczny odbywany zagranicą liczy się jako spełnienie warunków potrzebnych do uzyskania certyfikatu? Czy podobnie wygląda kwestia pracy zagranicą, której udokumentowanie jest konieczne do odnowienia certyfikatu?

Staż oraz doświadczenie zawodowe uzyskane zagranicą są rozpatrywane tak samo jak te odbywane w Polsce, pod warunkiem, że spełniają kryteria zawarte w standardach PTTPB. Prosimy dodatkowo o dołączenie oryginalnych dokumentów oraz tłumaczenia dokonaego przez tłumacza przysięgłego, jeżeli... 

Co musi zawierać zaświadczenie o stażu klinicznym?

Zaświadczenie musi zawierać informacje o okresie odbywania stażu (od…do…), liczbie przepracowanych godzin (lub wymiarze czasu pracy) oraz podpis i pieczęć osoby sprawującej opiekę merytoryczną nad stażem.  

Jakie formy zatrudnienia są akceptowane w przypadku stażu klinicznego lub doświadczenia zawodowego?

Akceptowane są wszelkie formy odbywania stażu, przykładowo zatrudnienie, staż lub współpraca na zasadzie wolontariatu, również pomiędzy firmami, w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o certyfikat prowadzi własną działalność gospodarczą. W każdym przypadku konieczne jest, aby w dokumencie...