Nawigacja mobilna

Tworzenie sekcji

 1. Sekcja zainteresowań Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej powstaje na pisemny wniosek co najmniej 7 członków Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
 2. Sekcja zainteresowań skupia osoby, które w swojej praktyce psychoterapeutycznej lub działalności naukowo-badawczej zajmują się określonym nurtem psychoterapii w ramach paradygmatu psychoterapii poznawczej i behawioralnej.
 3. Wniosek o utworzenie sekcji składa Zarządowi Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej na piśmie grupa co najmniej 7członków Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
 4. Wniosek o utworzenie sekcji pod rygorem oddalenia wniosku o utworzenie sekcji zawiera:
 5. Listę członków założycieli sekcji wraz z ich podpisami oraz adresem e-mail;
 6. Imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail przewodniczącego-koordynatora sekcji wraz z jego pisemnym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na objęcie funkcji
  przewodniczącego-koordynatora sekcji;
 7. Proponowaną nazwę sekcji, której wymaganym elementem jest wskazanie, że jest to sekcja Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej;
 8. Cel utworzenia sekcji – zgodny z celami działalności Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej;
 9. Przedmiot działalności sekcji – zgodny z przedmiotem działalności Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej;
 10. Proponowany Regulamin wewnętrzny sekcji, który następnie – po jego aprobacie przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej zostaje sekcji nadany.
 11. Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej rozpoznaje wniosek na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 12. Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej jest uprawniony do wezwania członków założycieli sekcji, bądź osoby wskazanej jako przewodniczący- koordynator sekcji do złożenia dodatkowych wyjaśnień, bądź do dokonania wskazanej modyfikacji Regulaminu, o którym mowa w § 1 ust 4 lit f.
 13. Nie później niż 30 dni po rozpoznaniu wniosku, Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej podejmuje uchwałę o utworzeniu sekcji zainteresowań i nadaniu regulaminu sekcji oraz o powołaniu przewodniczącego-koordynatora sekcji bądź oddaleniu wniosku o utworzenie sekcji zainteresowań.
 14. Każda sekcja zainteresowań utworzona uchwałą Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej zobowiązana jest przestrzegać niniejszego Regulaminu tworzenia i funkcjonowania sekcji zainteresowań Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, z zachowaniem postanowień własnego Regulaminu.
 15. Wniosek o powołanie Sekcji wraz z propozycją Regulaminu przesyłać należy w formie elektronicznej na adres mailowy Towarzystwa (sekretariat@pttpb.pl), a po powołaniu Sekcji należy dosłać go (wraz z ostatecznie uzgodnionym Regulaminem wewnętrznym) w formie papierowej na aktualny adres Towarzystwa.

Regulamin sekcji

 1. Regulamin sekcji, o którym mowa w § 1 ust 4 lit f oraz § 1 ust 7 zawiera postanowienia dotyczące w szczególności: kryteriów członkostwa oraz zasad przyjmowania nowych członków, zasad pozbawiania członkostwa oraz występowania z sekcji, ewentualnych składek członkowskich członków sekcji, trybu zwoływania posiedzeń sekcji przez przewodniczącego- koordynatora.
 2. Regulamin sekcji może być zmieniony uchwałą Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, podjętej na pisemny wniosek co najmniej połowy członków sekcji. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zawierać propozycje zmian oraz podpisy wszystkich wnioskujących członków sekcji.