Nawigacja mobilna

Stanowisko PTTPB dotyczące Zarządzenia Nr 7/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2020 r.

Szanowni Państwo,
Zarządzenie Nr 7/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2020r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień wprowadza istotne zmiany w warunkach prowadzenia psychoterapii w publicznym systemie opieki zdrowotnej, w tym kilka, które zdaniem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej będą miały wysoce szkodliwy wpływ na jakość udzielanych świadczeń. Zarządzenie to m.in.:

1. usuwa zapis: „sesja psychoterapii indywidualnej prowadzona przez psychoterapeutę” oraz „sesja psychoterapii indywidualnej prowadzona przez osobę w trakcie szkolenia do certyfikatu psychoterapeuty” zastępując je określeniem „sesja psychoterapii indywidualnej”. Zrównuje to wycenę punktową sesji psychoterapeutycznych prowadzonych przez osoby posiadające certyfikat psychoterapeuty oraz będących w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii.

2. obniża wagi punktowe świadczeń jednostkowych do wysokości taryf określonych w obwieszczeniu Prezesa AOTMiT z dn. 29 czerwca 2016r.

3. wprowadza rozliczanie sesji terapii rodzinnej w zależności od ilości osób uczestniczących w spotkaniu zrównując je z sesją terapii grupowej

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej pozostając w kontakcie z Departamentem Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia, Konsultantami Krajowymi w dziedzinach psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży oraz środowiskiem psychologów i psychoterapeutów dokłada wszelkich starań, aby zapisy rozporządzenia Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2020 roku wprowadzone mimo wielokrotnych konsultacji Ministerstwa Zdrowia z szeroko pojętym środowiskiem psychoterapeutycznym zostały jak najszybciej skorygowane.

Stoimy na stanowisku konieczności zróżnicowania wyceny pomiędzy sesją psychoterapii prowadzoną przez osoby posiadające certyfikat psychoterapeuty sesją prowadzoną przez terapeutów będących w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii oraz zwiększenia, a nie zmniejszenia punktacji za to świadczenie. Naszym zdaniem pozostawienie zapisów z 16 stycznia 2020 roku w ogólnym rozrachunku znacząco obniży jakość udzielanych świadczeń. Zrównanie wyceny pracy terapeuty certyfikowanego z „terapeutą po drugim roku szkolenia” może wpłynąć na spadek motywacji szkolących się do ukończenia szkolenia (a co za tym idzie do poszerzania swojej wiedzy, poddawania swojej pracy superwizji i odbycia pracy nad własnymi schematami psychoterapeuty, które obecnie wymagane są w procesie szkolenia). Wprowadzane rozwiązanie zwiększa ryzyko, jeszcze większego nasilenia odpływu z systemu publicznej służby zdrowia w pełni wykształconych i doświadczonych psychoterapeutów, których praca, przy obecnie wprowadzonych zapisach jest niżej wyceniana. Długoterminowo w znaczącym stopniu może to obniżyć skuteczność udzielanych świadczeń, a w dalszej konsekwencji spowodować spadek zaufania pacjenta do publicznej ochrony zdrowia i psychoterapii w ogóle. To z kolei może skutkować spadkiem efektywności oddziaływań terapeutycznych w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. Jest to zatem zapis sprzeczny z założeniami obecnie wprowadzanej reformy. Skuteczniejszym sposobem zapobiegania odpływowi wykwalifikowanej kadry z publicznego systemu zdrowia bez rewolucjonizowania w obecnie obowiązującym systemie rozliczeń byłoby zróżnicowanie punktacji za sesje prowadzone przez certyfikowanych terapeutów i prowadzone przez terapeutów w trakcie szkolenia oraz zwiększenie punktacji rozliczeniowej za sesję. W planowaniu długofalowym zaś największe oszczędności przyniosłoby zdaniem PTTPB, procentowe zwiększenie w publicznym systemie ochrony zdrowia psychicznego udziału wysokospecjalistycznych terapii o uznanej skuteczności i wprowadzenie rekomendacji do leczenia poszczególnych zaburzeń wg. wytycznych światowych organizacji.

W rozliczeniach sesji terapii rodzin rozporządzenie z 16 stycznia zakłada rozliczenie sesji terapii rodzinnych w zależności od liczby osób tak, jak w przypadku sesji terapii grupowej. Również w tym przypadku konieczne jest wprowadzenie korekty, gdzie rozliczeniu podlegałaby sesja psychoterapii rodzinnej, a nie liczba jej uczestników. Terapia rodzin to świadczenie prowadzone w różnych konstelacjach – z całą rodziną, z parą rodzicielską itp, różna jest też wielkość rodzin w zależności od np. dzietności, a jej skuteczność nie jest związana z liczbą osób uczestniczących w pojedynczej sesji. W leczeniu dzieci i młodzieży praca z rodziną – w formie terapii rodzin, konsultacji rodzinnych, konsultacji z rodzicami jest kluczowa ze względu na zależność dziecka od kontekstu rodzinnego i konieczność wspierania dziecka w procesie leczenia przez dorosłych opiekunów. Przy aktualnej wycenie opartej na liczbie osób, terapia rodzin nie pokrywa kosztów świadczenia. Liczba punktów powinna być tu zatem nie mniejsza niż w terapii indywidualnej. Ważne zatem byłoby zwiększenie liczby punktów za sesje rodzinną proporcjonalnie do sesji indywidualnej i czasu jej trwania (1 lub 2 godziny trwania sesji).

Według informacji z dnia wczorajszego po interwencjach środowiska Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Pan Adam Niedzielski zdecydował o wycofaniu zapisu dotyczącego wymaganych podpisów pacjenta dot. odbytego spotkania terapeutycznego. Tym bardziej zachęcamy Państwa do aktywnego działania w kwestii pozostałych zapisów wyrażając swoje zdanie w Państwa miejscach pracy, u kierowników placówek publicznych oraz rozpowszechniania powyższych informacji z nadzieją na możliwość zmiany pozostałych niekorzystnych zapisów.

Pełny tekst rozporządzenia: www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-72020dsoz,7116.html