Nawigacja mobilna

Specjalizacja z psychoterapii dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo,

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2018 roku o utworzeniu specjalizacji medycznej z psychoterapii dzieci i młodzieży przypominamy Naszym Certyfikowanym Terapeutom pracującym z dziećmi i młodzieżą o możliwości ubiegania się o państwowy tytuł specjalisty psychoterapii dzieci i młodzieży w tzw. krótkiej ścieżce, w trybie uznania dorobku jako równoważnego z odbyciem szkolenia specjalizacyjnego (por. newsletter z 7.06.2019r.). Jednocześnie przypominamy, że wprowadzenie specjalizacji medycznej z psychoterapii dzieci i młodzieży nie wpływa w żaden sposób na uznawalność Certyfikatów PTTPB.

Dla Terapeutów PTTPB, którzy złożyli już wnioski o uznanie dorobku:

Ministerstwo Zdrowia (we współpracy m.in. z członkami PTTPB opracowującymi Państwa wnioski w ramach Zespołu ds. specjalizacji) sukcesywnie przygotowuje dla Państwa decyzje Ministra Zdrowia o uznaniu dorobku jako równoważnego z odbyciem szkolenia do specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży.

Zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. 2017 poz. 599)  oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. 2017 poz. 1217) dokument ten uprawnia do złożenia wniosku o Państwowy Egzamin Secjalizacyjny (PESoz) w Centrum Egzaminów Medycznych. PESoz jest ostatnim krokiem do uzyskania specjalizacji medycznej z psychoterapii dzieci i młodzieży.

 W związku z informacjami, że niektóre osoby otrzymały już decyzję Ministra Zdrowia o uznaniu dorobku jako równoważnego z odbyciem szkolenia do specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży, gorąco zachęcamy Państwa do rejestrowania się na egzamin specjalizacyjny (na PESoz w sesji wiosennej  termin składania wniosków – do 15 stycznia, w sesji jesiennej – do 15 lipca)

Aby złożyć wniosek o Państwowy Egzamin Specjalizacyjny (PESoz) należy:

1. Zarejestrować się w Systemie Monitorowania Kształcenia na stronie: https://smk.ezdrowie.gov.pl
2. potwierdzić tożsamość osoby w SMK wnioskiem o modyfikację uprawnień (opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub potwierdzonym przez wojewodę w Wydziale Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego na podstawie przedstawionych dokumentów:

wygenerowanego za pomocą SMK, wydrukowanego i podpisanego wniosku o nadanie uprawnień (w wersji papierowej)

dokumentu tożsamości

dyplomu ukończenia uczelni wyższej

3. Złożyć w Systemie Monitorowania Kształcenia wniosek o dopuszczenie do egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia wraz z decyzją Ministra Zdrowia o uznaniu dorobku jako równoważnego z odbyciem szkolenia specjalizacyjnego

Terminy egzaminów w Centrum Egzaminów Medycznych podawane są min. 14 dni przed terminem egzaminu, można je śledzić na stronie: https://www.cem.edu.pl/terminy.php

Zalecana literatura oraz dalsze informacje dotyczące formy i przebiegu egzaminu PESoz podawane będą w późniejszym czasie. Prosimy śledzić informacje na stronie, profilu Facebook i w newsletterach PTTPB oraz informacje na stronie CMKP : https://www.cem.edu.pl/zdrow.php