Nawigacja mobilna

Rozwiązanie sekcji

  1. Sekcja zainteresowań Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej ulega rozwiązaniu mocą uchwały Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, gdy:
  • Liczba członków sekcji spadnie poniżej liczby wymaganej do założenia sekcji, o której mowa w § 1 ust 3;
  • Na wniosek co najmniej 2/3 członków sekcji;
  • W razie stwierdzonego przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i
    Behawioralnej braku prowadzenia działalności przez sekcję, bądź w sytuacji prowadzenia działalności sprzecznej z celami działania sekcji, bądź z interesem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej; w takiej sytuacji Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej jest obowiązany do pisemnego wezwania sekcji do podjęcia działalności, bądź zaprzestania działalności sprzecznej z celami działania sekcji, bądź z interesem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania wezwania; po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej jest uprawniony do podjęcia uchwały o rozwiązaniu sekcji.
  1. Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej może rozwiązać sekcję, gdy rozpatrując sprawozdania, o których mowa w § 4 ust. 2, stwierdzi poważne uchybienia w działalności sekcji, w tym w szczególności uchybienia w jej finansowaniu.
  2. Sekcja zainteresowań Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej ulega rozwiązaniu z mocy prawa po rozwiązaniu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.