Nawigacja mobilna

Przypomnienie o zbliżającym się terminie zakończenia „okresu przejściowego” stosowania przepisów standardów PTTPB

Szanowni Państwo,uprzejmie przypominamy, że dnia 19.04.2022 upływa tzw. „okres przejściowy”, który umożliwiał odwoływanie się do przepisów dotyczących szkolenia, egzaminowania, przyznawania i odnawiania certyfikatów obowiązujących w PTTPB przed kwietniem 2018 (tzw. „Stare Standardy”). Z wyżej wskazaną datą przepisy te będą miały charakter już tylko historyczny i wszystkie wnioski i sprawy zgłaszane do PTTPB będą rozpatrywane zgodnie z Jednolitym Tekstem Standardów,wprowadzonym w kwietniu 2018 i nowelizacjami w tych przepisach, wprowadzanymi w latach kolejnych. Tekst obowiązujących obecnie Standardów znajduje się na stronie PTTPB w zakładce „Dokumenty”.

Jednolity Tekst Standardów jest rezultatem dwuletniej pracy wszystkich organów PTTPB IX Kadencji. Został wprowadzony uchwałą Zarządu IX kadencji z dnia19.04.2018. Zarząd IX Kadencji dołożył wszelkich starań, aby poinformować Członków Towarzystwa o zmianach.Przepisy zostały opublikowane w maju 2018w zakładce „Aktualności” na stronie internetowej PTTPB, informacja o ich wprowadzeniu została przekazana w newsletterze z dnia 2.05.2018, dodatkowo zostały opublikowane w wersji papierowej w materiałach z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „20 lat PTTPB. Terapia Poznawczo-Behawioralna Polsce i na Świecie.” , odbywającej się w dniach 10-12 maja 2018 roku w Gdańsku.Aby pozwolić Członkom PTTPB na zapoznanie się i dostosowanie do nowych przepisów, Zarząd IX Kadencji wprowadził „Okres Przejściowy”, którego upłynięcie było zaplanowane na kwiecień 2020 roku.

Walne Zebranie Członków PTTPB dnia11.05.2018 przyjmując sprawozdanie Zarządu i udzielając mu absolutorium zatwierdziło(co najmniej w sposób dorozumiany)zmiany w standardach, jednocześnie zobowiązując Zarząd X Kadencji do wprowadzenia w nich nowelizacji, które lepiej dostosują przepisy Towarzystwa do wymagań ustalonych w Rozporządzeniach Ministra Zdrowia.

Z chwilą wprowadzenia Jednolitego Tekstu Standardów wszystkie szkolenia odbywające się w ośrodkach rekomendowanych przez PTTPB i posiadające atestację PTTPBsą organizowane zgodnie z nowymi przepisami. Każdy nowy Członek PTTPB i osoba rozpoczynająca takie szkolenia ma obowiązek zapoznaćsię z nowymi przepisami.

W październiku 2018, Zarząd wraz z Komisją Naukowo-Dydaktyczną X Kadencji podjął decyzję o przedłużeniu „Okresu Przejściowego” o kolejne dwa lata, tj. do kwietnia 2022, aby dodatkowo ułatwić Członkom Towarzystwa dostosowanie się do zmienionych przepisów.

W związku z rekomendacją Walnego Zebrania Członków PTTPB, zmieniającymi się wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, pracami nad wprowadzeniem Specjalizacji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, ale również realiami dotyczącymi możliwości odbywania staży psychiatrycznych,wprowadzenia Systemu Internetowego PTTPB,oraz coraz większą liczbą Członków Towarzystwa, i osób, zgłaszających się do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty PTTPB, które kończyły szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej zagranicą lub w ośrodkach nie posiadających rekomendacji PTTPBw Polsce, w kolejnych latach wprowadzane były nowelizacje w przepisach. Jednolity Tekst Standardów wraz ze zmianami był systematycznie publikowany i zmieniany na stronie internetowej PTTPB. Z chronologią zmianmoże cie się Państwo zapoznać na stronie internetowej PTTPB https://www.pttpb.pl/standardy-pttpb/.

Przypomnienie o obowiązywaniu Jednolitego Tekstu Standardów wraz z wprowadzonymi przepisami zmieniającymi, zostało opublikowane w maju 2020 roku w zakładce „Aktualności” oraz rozesłane newsletterem dnia 30.05.2020 roku.

Walne Zebranie Członków PTTPB dnia 07.06.2020 roku przyjmując sprawozdanie Zarządu i udzielając mu absolutorium zatwierdziło (co najmniej w sposób dorozumiany)zmiany w Jednolitym Tekście Standardów.

Jednolity Tekst Standardów, zawierający każdą kolejną zmianę w przepisach, jest na bieżąco publikowany na stronie internetowej PTTPB w zakładce „Dokumenty”.

Do dnia 19.04.2022roku, tj. do końca obowiązywania „Okresu Przejściowego” wnioski rozpatrywane są zgodnie z przepisami, które są korzystniejsze dla osoby składającej wniosek. Po upłynięciu tej daty wszystkie wnioski i sprawy zgłaszane do PTTPB będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującym aktualnie, opublikowanym na stronie Jednolitym Tekstem Standardów.