Nawigacja mobilna

Przewodniczący-koordynator sekcji

  1. Przewodniczący-koordynator sekcji kieruje bieżącą działalnością sekcji, zwołuje posiedzenia sekcji oraz reprezentuje sekcję w kontaktach z organami Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz w kontaktach z podmiotami trzecimi. Przewodniczący- koordynator jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie sekcji w zgodzie z niniejszym regulaminem oraz wszystkimi regulacjami wewnętrznymi Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
  2. Przewodniczący-koordynator sekcji raz na kwartał, odpowiednio do 30 kwietnia, 31 lipca, 31 października oraz 31 stycznia każdego roku, składa Zarządowi Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej pisemne sprawozdanie z działalności sekcji w danym kwartale roku kalendarzowego, które zawiera co najmniej: wykaz podjętych przez sekcję działań, w tym w szczególności odbytych posiedzeń, sposób zagospodarowania środków pieniężnych pozyskanych przez sekcję i aktualną listę członków sekcji.
  3. Na pisemny wniosek co najmniej 2/3 liczby członków sekcji Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej podejmuje uchwałę w przedmiocie odwołania przewodniczącego-koordynatora sekcji i na jego miejsce powołuje osobę wskazaną we wniosku o odwołanie dotychczasowego przewodniczącego-koordynatora sekcji.