Nawigacja mobilna

Nadzór nad działalnością sekcji

  1. Nadzór nad działalnością sekcji sprawuje Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
  2. Przewodniczący-koordynator sekcji oraz wszyscy członkowie sekcji zobowiązani są podporządkować się uchwałom Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej dotyczących działalności sekcji.
  3. Zarząd rozpatruje sprawozdania z działalności sekcji, o których mowa w § 4 ust 2 w terminie 30 dni od daty ich złożenia przez przewodniczącego-koordynatora sekcji. Przyjęcie sprawozdania następuje uchwałą Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
  4. W razie niezłożenia sprawozdania w terminie, Zarząd niezwłocznie wzywa przewodniczącego – koordynatora do jego złożenia w wyznaczonym terminie.
  5. W wypadku ponownego niezłożenia sprawozdania w terminie wyznaczonym przez Zarząd (§ 6 ust. 4), Zarząd odwołuje przewodniczącego–koordynatora oraz wyznacza nowego przewodniczącego–koordynatora spośród członków sekcji, wzywając go jednocześnie do złożenia sprawozdania.