Nawigacja mobilna

Finansowanie sekcji

  1. Regulamin sekcji może przewidywać obowiązek uiszczania przez członków sekcji składek członkowskich w wysokości nie wyższej niż aktualna składka członkowska Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Składka związana z członkostwem w sekcji zainteresowań jest niezależna od obowiązkowej składki uiszczanej na rzecz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
  2. Przewodniczący-koordynator sekcji ani żaden członek sekcji nie są uprawnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu sekcji, ani też w imieniu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Wszelkie zobowiązania związane z działalnością sekcji mogą być zaciągane przez osoby uprawnione do reprezentacji Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
  3. Sekcja może być finansowana z darowizn, grantów badawczych, dotacji, subwencji, zbiórek publicznych, spadków i zapisów, wpłat celowych oraz wszelkich innych dopuszczalnych przez prawo form finansowania z zastrzeżeniem, że każda ze wskazanych form dofinansowania będzie wpłacana na rachunek bankowy Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, a następnie przeznaczana na działalność sekcji, poprzez przekazanie dofinansowania na subkonto bankowe sekcji. Odrębne subkonto tworzone jest dla każdej z sekcji powołanej na podstawie i w trybie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.
  4. W razie zamiaru pozyskania finansowania na działalność sekcji, przewodniczący-koordynator sekcji występuje do Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej z pisemnym wnioskiem o ubieganie się przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej o dofinansowanie, które – w razie jego uzyskania – zostanie przeznaczone na wydatki sekcji, w trybie określonym w § 5 ust 3 i 5 niniejszego Regulaminu.
  5. Wypłaty z rachunku bankowego stanowiącego subkonto bankowe sekcji, o którym mowa w § 5 ust 3, jak również wszelkie płatności związane z działalnością sekcji, w tym w szczególności na rzecz podmiotów trzecich, będą dokonywane na pisemny wniosek przewodniczącego- koordynatora sekcji, po jego pozytywnym rozpatrzeniu przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pod rygorem jego oddalenia, zawierać powinien: cel określonej wypłaty, jej wysokość, podmiot na rzecz którego ma nastąpić wypłata oraz numer rachunku bankowego do dokonania wpłaty. Po dokonaniu płatności przewodniczący-koordynator sekcji jest zobowiązany do przedłożenia Zarządowi Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej Faktury VAT dotyczącej dokonanej płatności, wystawionej na Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.