Nawigacja mobilna

Działalność sekcji

 1. Sekcja zainteresowań Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nie posiada osobowości prawnej.
 2. Celem działalności sekcji może być w szczególności propagowanie określonego nurtu lub obszaru oddziaływań psychoterapii poznawczej i behawioralnej, wspieranie, wspomaganie i prowadzenie inicjatyw oraz projektów naukowo-badawczych służących rozwojowi określonego nurtu psychoterapii poznawczej i behawioralnej, rozwój praktycznych możliwości stosowania określonego nurtu psychoterapii poznawczej i behawioralnej oraz wymiana doświadczeń terapeutów w tym zakresie;
 3. Cele działania sekcji mogą być realizowane w szczególności przez:
 • wspieranie działalności i aktywności naukowej specjalistów w zakresie psychologii i psychoterapii, które związane są przedmiotem działalności sekcji
 • organizowanie konferencji, seminariów i zjazdów naukowych, konkursów na prace naukowe dotyczące przedmiotu działalności sekcji, stypendiów, grantów naukowych, zgłaszanie propozycji sesji naukowych i warsztatów edukacyjnych na Konferencje Towarzystwa
 • podnoszenie kwalifikacji specjalistów w zakresie psychologii i psychoterapii,
 • współpracę z krajowymi i zagranicznym instytucjami naukowymi działającymi w zakresie objętym celem i przedmiotem działania sekcji oraz z osobami fizycznymi i prawnymi wykazującymi zainteresowanie celem i działalnością sekcji,
 • pozyskiwanie zasobów materialnych w celu utworzenia i rozwoju bazy badawczej,
 • rozwój wiedzy psychologicznej i psychoterapeutycznej w placówkach naukowo–badawczych pracujących dla ochrony zdrowia w zakresie objętym celem i przedmiotem działania sekcji,
 • rozwój działalności profilaktycznej i promocyjnej w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i psychoterapii,
 • opracowanie wytycznych i standardów diagnostycznych, terapeutycznych i profilaktycznych w określonym nurcie psychoterapeutycznym popularyzowanie tych standardów w środowisku medycznym i psychologicznym, jak i instytucjach rządowych,
 • wdrażanie przyjętych standardów i wytycznych w praktykę kliniczną,
 • zapoznawanie środowiska medycznego i psychoterapeutycznego z postępami wiedzy w ramach określonego nurtu psychoterapii poznawczej i behawioralnej,
 • prowadzenie działalności profilaktycznej i popularyzującej zagadnienia specjalistyczne w społeczeństwie.