Nawigacja mobilna

STANDARDY SZKOLENIA W PSYCHOTERAPII POZNAWCZO- BEHAWIORALNEJ Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

(Zgodne ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies) uchwalone na wspólnym zebraniu Zarządu i Komisji Naukowo Dydaktycznej PTTPB 04.09.2002 ZMIANA z 12.2007

Jednym z głównych celów statutowych Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej jest dbałość o doskonalenie praktyki klinicznej i rozpowszechnianie wiedzy związanej z leczeniem zaburzeń psychicznych i problemów emocjonalnych szczególnie wiedzy związanej terapiami nurtu poznawczo-behawioralnego.

Realizacja tych celów odbywa się poprzez nadzór merytoryczny a także organizację szkoleń prowadzących do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo Behawioralnego, Certyfikatu Superwizora Dydaktyka PTTPB a także innymi formami kształcenia.

Certyfikaty (licencje) Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego oraz Superwizora Dydaktyka PTTPB możliwe są do uzyskania w trakcie szkoleń podyplomowych, natomiast uczestniczenie w zróżnicowanych formach szkolenia organizowanych lub rekomendowanych przez Towarzystwo jest wskazane dla szerokiego grona osób pracujących z osobami cierpiącymi.

I. SZKOLENIE DO CERTYFIKATU PSYCHOTERAPEUTY POZNAWCZO-BEHAWIORALNEGO PTTPB

 1. WARUNKI WSTĘPNE
 2. DŁUGOŚĆ SZKOLENIA
  2.1 Szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej (TPB) nie może być krótsze niż cztery lata.
 3. KSZTAŁCENIE TEORETYCZNE I KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH

1.1 Szkolenie uprawniające do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo Behawioralnego jest szkoleniem podyplomowym.

3.1. W okresie szkolenie nabywana jest wiedza uwzględniająca elementy psychologii, fizjologii, psychopatologii, aspekty społeczne funkcjonowania człowieka, umożliwiająca krytyczne wyciąganie wniosków z badań naukowych.

3.2. Szkolenie specjalistyczne musi obejmować rozumienie i zastosowanie terapii poznawczo- behawioralnej do szerokiego zakresu zaburzeń psychicznych i problemów odnoszących się do wszystkich okresów rozwojowych człowieka.

3.3. Kształcenie teoretyczne i rozwijanie umiejętności praktycznych odbywa się w ramach zorganizowanego kursu, oraz jako samokształcenie (np. udział w konferencjach, warsztatach, rozwój własny)
Kształcenie umiejętności praktycznych jest istotnym elementem szkolenia i powinno stanowić przeważającą część szkolenia. Obejmuje ono umiejętności praktyczne (grupa warsztatowa nieprzekraczająca 12 uczestników), uczestnictwo w seminariach, obserwację pracy terapeutów.

3.4. Minimalna ilość godzin szkolenia w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej wynosi 600. Kierownikiem szkolenia jest osoba posiadająca Certyfikat Superwizora Dydaktyka PTTPB, a wykładowcami w większości licencjonowani psychoterapeuci nurtu poznawczo- behawioralnego

3.5 Warunkiem ukończenia szkolenia jest pisemna rekomendacja dwóch superwizorów, pozytywnie oceniających pracę terapeuty, w tym kierownika kursu, oraz zaliczenie egzaminów cząstkowych oraz egzaminu końcowego.

4. PRAKTYKA KLINICZNA POD SUPERWIZJĄ.

4.1. Superwizja podczas szkolenia prowadzona jest przez psychoterapeutę poznawczo- behawioralnego, będącego dydaktykiem (superwizora-dydaktyka) PTTPB, superwizorem uznanych towarzystw zagranicznych, lub jest w trakcie szkolenia do certyfikatu superwizora dydaktyka PTTPB. Superwizja obejmuje systematyczną dyskusję i informacje zwrotne na temat prowadzonej terapii w oparciu o obserwację terapii, lub nagrane materiały z sesji (audio lub video). W trakcie szkolenia konieczne jest odbycie min. 200 godzin superwizji.

4.2. Warunkiem ukończenia szkolenia jest terapia minimum 8 pacjentów (przeprowadzona od momentu diagnozy do ukończenia terapii). W tej terapii objętej superwizją (jak w punkcie 4.1) pacjenci prezentują co najmniej 3 rodzaje problemów terapeutycznych.

4.3 Szczegóły dotyczące przebiegu superwizji i rodzaju przypadków powinny zostać odnotowane w dzienniku szkolenia.

4.4. W czasie szkolenia każdy szkolący się terapeuta prowadził psychoterapię, w wymiarze co najmniej 2 lat, podczas których superwizji został poddany zarówno proces diagnozy jak i terapii.

 1. ZAPIS SZKOLENIA
  5.1. Czas trwania poszczególnych części, tematy, podpisy wykładowców i superwizorów oraz szczegóły dotyczące przebiegu superwizji i rodzaju przypadków powinny zostać odnotowane w dzienniku szkolenia (indeksie) prowadzonym przez każdą z osób kształcących się.
 2. ROZWÓJ OSOBISTY

6.1 Terapeuta powinien wykazać się zdolnością do zidentyfikowania i odpowiedniego poradzenia sobie z problemami wynikającymi z jego osobistego zaangażowania w terapię poznawczo-behawioralną.

6.2 Terapeuta powinien wykazać się zdolnością do rozpoznania sytuacji, w których powinien sam zwrócić się o profesjonalną poradę lub pomoc terapeutyczną.

6.3.Suma odbytych w tej dziedzinie warsztatów i/lub terapii własnej nie powinna być mniejsza niż 100 godzin. Zalecane jest aby część zajęć odbywała się w formie umożliwiającej poznanie przez uczestników zjawisk zachodzących w procesie grupowym.Zajęcia rozwoju osobistego wliczane do minimum, odbywane poza kursem muszą uzyskać każdorazowo akceptację kierownika kursu.

II. CERTYFIKAT PSYCHOTERAPEUTY POZNAWCZO – BEHAWIORALNEGO PTTPB

Warunkiem uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB jest [wniosek]:

 1. Udokumentowanie odbycia wymaganej ilości godzin szkolenia.
 2. Pozytywny wynik egzaminu. Egzamin obejmuje sprawdzian wiedzy teoretycznej i
  umiejętności praktycznych. Ocenie podlegają:Udokumentowanie co najmniej dwóch lat
  stażu klinicznego od czasu uzyskania dyplomu wyższej uczelni
 • dwa nagrania sesji terapeutycznych,
 • cztery opisy terapii w nurcie poznawczo-behawioralnym, dotyczące co najmniej trzech różnych problemów klinicznych (diagnoz ICD 10 lub DSM IV),
 • ustna dyskusja nad opisanymi przypadkami terapii,
  o odpowiedź na co najmniej trzy pytania z zakresu modeli i terapii poznawczo-behawioralnej
 • oraz zagadnień etycznych i prawnych.
 • wykazanie się umiejętnością korzystania z literatury przedmiotu i wyników badań naukowych na podstawie przygotowanego do publikacji przeglądu piśmiennictwa lub raportu z badań.
 1. Udokumentowanie co najmniej dwóch lat stażu klinicznego od czasu uzyskania dyplomu wyższej uczelni. Staż rozumiany jest jako praca kliniczna pod opieką merytoryczną psychiatry lub psychologa klinicznego lub psychoterapeuty, w wymiarze co najmniej 20 godzin tygodniowo, w placówce prowadzącej postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne osób z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi.
 2. Udokumentowanie co najmniej dwóch lat praktyki psychoterapeutycznej, podczas których superwizji został poddany zarówno proces diagnozy jak i terapii, z dołączoną opinią superwizora-dydaktyka PTTPB superwizującego tę pracę.
 3. Przedłożenie rekomendacji dwóch superwizorów, w tym kierownika kursu.
 4. Przedłożenie Komisji Naukowo-Dydaktycznej opisu przypadków dwóch prowadzonych
  terapii (2000-4000 słów) dyskutowanych podczas egzaminu podpisanych przez Kierownika
  merytorycznego kursu.
 5. Członkostwo w PTTPB (dla osób kończących kurs atestowany w PTTPB – przez cały czas
  trwania kursu).

8. Dla osób kończących kurs atestowany przez PTTPB niezbędne jest uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu kursu wydane przez Ośrodek prowadzący szkolenie podpisanego przez kierownika merytorycznego kursu.

III. CERTYFIKAT SUPERWIZORA-DYDAKTYKA PTTPB

1. WARUNKI WSTĘPNE

1.1.Warunkiem ubiegania się o Certyfikat Superwizora Dydaktyka PTTPB jest:

 • posiadanie Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo Behawioralnego PTTPB,
 • członkostwo w PTTPB,
 • co najmniej 3 lata pracy w nurcie terapii poznawczej i/lub behawioralnej od momentu uzyskania certyfikatu terapeuty oraz
 • udokumentowane szkolenie w superwizji,
 • opis jednego procesu prowadzonej superwizji terapii poznawczo-behawioralnej,
 • udokumentowana działalność dydaktyczna (wystąpienia, szkolenia referaty w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej) i superwizyjna,
 • udokumentowane 10 lat podyplomowego doświadczenia klinicznego w zakresie diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych, w tym minimum 2 lata praktyki w oddziale psychiatrycznym w wymiarze co najmniej pół etatu,
 • przedłożenie pisemnej rekomendacji 3 superwizorów terapii poznawczo- behawioralnej w tym kierownika kursu.

2. SZKOLENIE W SUPERWIZJI

2.1 Kursy superwizorów terapii poznawczo-behawioralnej prowadzone są przez PTTPB [wniosek] 2.2 Warunkiem rozpoczęcia kursu superwizorów jest:

 • posiadanie Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo Behawioralnego PTTPB,
 • członkostwo w PTTPB,
 • co najmniej 2 lata pracy w nurcie terapii poznawczej i/lub behawioralnej od momentu uzyskania

Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo Behawioralnego oraz
o minimum 7 lat podyplomowego doświadczenia klinicznego w zakresie diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych.

2.3. Obowiązkowe szkolenie obejmuje część teoretyczną (80 godzin), część praktyczną (80 godzin) 2.4 Część teoretyczna obejmuje

 • 40 godzin teorii dotyczących zagadnień superwizji prowadzone przez uznane autorytety w dziedzinie terapii poznawczej i/lub behawioralnej (jeżeli szkolenie poza oficjalnym kursem PTTPB potwierdzenie ilości godzin i tematyki przez co najmniej 3 uznane autorytety w tej dziedzinie polskie lub zagraniczne),
 • 40 godzin grupy dyskusyjnej PTTPB (lub udokumentowane uczestnictwo w warsztatach poświeconych superwizji podczas konferencji naukowych polskich i zagranicznych).

2.5 Część teoretyczna powinna uwzględniać problemy

 • zasady i cele superwizji pracy terapeutycznej,
 • problemy superwizji prowadzonej w oparciu o: opis przypadków, ustną prezentację przypadków, nagrania sesji,
 • kryteria i problemy związane z oceną pracy terapeutów,
 • procesy grupowe (role: kolegi/ nauczyciela/ superwizora),
 • zachowania terapeuty (specyficzne umiejętności, śledzenie postępów w trakcie terapii), o planowanie terapii (jak kształtować niezależną postawę studentów w konceptualizacji problemów i przebiegu terapii),
 • zagadnienia prawne i etyczne psychoterapii i superwizji.

2.6 Część praktyczna obejmuje uczestnictwo w 80 godzinach grupy superwizyjnej.

3. CERTYFIKAT DYDAKTYKA-SUPERWIZORA PTTPB nadaje Zarząd na wniosek Komisji Naukowo – Dydaktycznej, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, po udokumentowaniu spełnienia określonych wyżej warunków.

IV. Certyfikat European Association For Behavioural and Cognitive Therapies (Europejski Certyfikat EABCT) jest przyznawany przez European Association for Behavioural and Cognitive Therapies za pośrednictwem PTTPB. Certyfikat EABCT może zostać przyznany członkom zwyczajnym PTTPB, którzy:

 1. posiadają certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB
 2. od momentu uzyskania certyfikatu PTTPB stosują psychoterapię poznawczo-behawioralną
  jako główne podejście psychoterapeutyczne w ramach prowadzonej praktyki
  psychoterapeutycznej
 3. doskonalą wiedzę i umiejętności kliniczne w terapii poznawczo-behawioralnej
 4. poddają superwizji praktykę terapeutyczną
 5. mają uregulowane składki członkowskie PTTPB od momentu uzyskania certyfikatu PTTPB
  włącznie z opłatą za rok ubiegania się o Certyfikat EABCT
 6. wniosły opłatę akredytacyjną EABCT

V. ODNAWIALNOSĆ CERTYFIKATÓW

5.1. Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB przyznawany jest Członkom Zwyczajnym PTTPB na okres 5 lat

5.2. Warunkiem odnowienia licencji jest:

 • prowadzenie praktyki klinicznej w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej przez większość czasu od uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty PTTPB
 • uczestnictwo w co najmniej 20 godzinach szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej/ rok (obejmuje wykłady, konferencje, warsztaty),
 • poddawanie pracy terapeutycznej superwizji.

5.3. Certyfikat Superwizora-Dydaktyka PTTPB przyznawany jest Członkom Zwyczajnym PTTPB na 5 lat.

5.4. Warunkiem odnowienia Certyfikatu Superwizora Dydaktyka PTTPB jest

 • udokumentowane prowadzenie superwizji w nurcie terapii poznawczo – behawioralnej,
 • uczestnictwo w co najmniej 30 godzinach szkolenia w terapii poznawczo- behawioralnej/
  rok (obejmuje wykłady, konferencje, warsztaty),
 • prowadzenie działalności dydaktycznej i/lub naukowej w wymiarze co najmniej 20 godzin
  szkolenia w terapii poznawczo- behawioralnej/rok.
 • prowadzenie praktyki psychoterapeutycznej w nurcie poznawczo-behawioralnym.

VI. Utrata ważności Certyfikatów

W związku z ustaniem członkowstwa w Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej i Behawioralnej zgodnie z Art. 17 Statutu PTTPB tracą ważność:

 • Certyfikat Terapeuty PTTPB
 • Certyfikat Superwizora-Dydaktyka PTTPB
 • Certyfikat EABCT, ponieważ Towarzystwo nie może poświadczać kwalifikacji osób nie
  będących jego członkami.

VII. Dokumentacja dotyczącą programów szkoleń, dokumentacja przedkładana przez osoby ubiegające się o certyfikaty PTTPB jest archiwizowana przez okres 15 lat i odpowiedzialna za to jest Komisja Naukowo-Dydaktyczna PTTPB