Nawigacja mobilna

Regulaminy PTTPB dotyczące atestacji kursu i rekomendacji ośrodka uchwalone po uwzględnieniu opinii Komisji Naukowo Dydaktycznej na zebraniu Zarządu PTTPB w dniu 19.02.2004

A. ZAŁOŻENIA: ATESTACJA KURSU, REKOMENDACJA OŚRODKA

Celem procedury atestacyjnej i rekomendacyjnej jest zapewnienie rzetelnej informacji o szkoleniach osobom, które chcą uzyskać kwalifikacje w zakresie wykonywania psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Atestacja dotyczy kursu (szkolenia) mającego na celu realizowanie programu przygotowującego do uzyskania certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB, zgodnego ze standardami szkoleniowymi PTTPB. Atestacja jest jednorazowa. Odpowiedzialny za zawartość merytoryczną szkolenia i dokumentację jest Kierownik Kursu (Atestacja może dotyczyć np. pierwszego kursu terapii poznawczej organizowanego przez jakiś ośrodek, który nie jest pewien czy będzie prowadził działalność szkoleniową).

Rekomendacja dotyczy działań ośrodka, udzielana jest na określony czas. Ubiegając się o rekomendację program szkoleniowy ośrodka musi spełnić, co najmniej wymagania kursu atestowanego (z tymi samymi dokumentami). Przez czas trwania rekomendacji rozpoczynające się w danym ośrodku szkolenia prowadzone według programu złożonego w dokumentach są szkoleniami atestowanymi i nie wymaga to każdorazowej procedury atestacji. Odpowiedzialny za programy kursów w danym ośrodku jest Kierownik Programu, każdy kurs ma Kierownika Kursu.

B. ATESTACJA KURSU
I. Pojęcia podstawowe:

Kurs atestowany – kurs, którego program zgodny jest ze standardami szkoleniowymi PTTPB i kończy się zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia.

 1. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia powinno zawierać stwierdzenie, że absolwent uzyskał umiejętności wystarczające do samodzielnego prowadzenia psychoterapii poznawczo- behawioralnej, podana jest ilość godzin odbytego szkolenia z rozbiciem na teorię i umiejętności praktyczne oraz superwizję (WZÓR)
 2. Osoba kończąca kurs atestowany, jest uprawniona do ubiegania się o certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo Behawioralnego PTTPB.
 3. Uczestnicy kursu atestowanego zobowiązani są do przynależności i opłacania składek członkowskich PTTPB przez cały czas trwania kursu
 4. Udzielając atestacji PTTPB odnosi się do wartości merytorycznej programu szkolenia. PTTPB nie ponosi odpowiedzialności za aspekty finansowe i organizacyjne kursu.

Program kursu atestowanego przez PTTPB spełnia określone standardami szkolenia PTTPB wymagania.

Program kursu określa:

 1. sposób kwalifikacji do uczestnictwa w kursie
 2. ilość uczestników kursu
 3. całościową ilość godzin kursu, poruszane zagadnienia oraz ilość godzin szkolenia w teorii,praktyce, terapii własnej, superwizji, a także sprawdzania umiejętności teoretycznych ipraktycznych,
 4. procedurę egzaminacyjną.

Kierownik Kursu – osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do opracowania i czuwania nad realizacją programu. Kierownik kursu ma wykształcenie psychologiczne lub medyczne, posiada Certyfikat Superwizora – Dydaktyka PTTPB

Zakres odpowiedzialności: opracowuje i czuwa nad realizacją programu szkolenia i jego dokumentacją.

Ośrodek Prowadzący Kurs:

 1. Ośrodek jest formalnie zarejestrowany, tzn. może przedstawić dokumenty potwierdzające zarejestrowanie działalności.
 2. Ośrodek prowadzi działalność psychoterapeutyczną, której głównym nurtem jest psychoterapia poznawczo-behawioralna, lub ma zapewniona stałą współpracę z ośrodkiem stanowiącym bazę kliniczną dla procesu szkolenia.
 3. Ośrodek jest stałym i podstawowym miejscem działalności psychoterapeutycznej i szkoleniowej dla minimum dwóch superwizorów i dwóch terapeutów posiadających Certyfikaty Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB.
 4. Dokumentację przebiegu szkolenia znajduje się w ośrodku. W dokumentacji, którą muszą prowadzić organizatorzy kursów powinny być dokumenty – oceny prowadzących zajęcia przez uczestników kursów /wg wzorów KND/.

II. Procedura ubiegania się o atestację kursu – dokumenty

 1. Wniosek (według formularza) wraz z załącznikami podpisany przez Kierownika Kursu, przesłany na adres korespondencyjny PTTPB
 2. Załączniki:
 3. Program szkolenia
 4. Dokumenty kierownika Kursu

§  kopia dyplomu magistra lub lekarza

§  cv

§  kopia Certyfikatu Superwizora – Dydaktyka PTTPB

 

3. Dane dotyczące Ośrodka prowadzącego kurs: o kserokopia dokumentów rejestracyjnych

 • imiona i nazwiska oraz cv uwzględniające doświadczenie kliniczne i dydaktyczne superwizorów,
 • imiona, nazwiska oraz cv uwzględniające doświadczenie kliniczne i dydaktyczne wykładowców kursu

4. Kopia dowodu wpłaty za procedurę atestacyjną 400 PLN.

III. Decyzja o atestacji

 1. Wnioski rozpatruje Zarząd PTTPB, po uzyskaniu pisemnej opinii Komisji Naukowo Dydaktycznej.
 2. Komisja Naukowo Dydaktyczna przedstawia na podstawie dokumentacji opinię o zgłaszającym się ośrodku, a następnie Zarząd PTTPB podejmie decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 3. Komisja Naukowo Dydaktyczna, lub Zarząd PTTPB mogą zwrócić się z pisemną prośbą o uzupełnienie dokumentacji, lub złożenie dodatkowych wyjaśnień. Brak ustosunkowania do pytań komisji, i/lub brak uzupełnienie dokumentacji w ciągu dwóch tygodni od otrzymania pisemnej informacji o wymaganych uzupełnieniach oznacza zakończenie procedury atestacyjnej z wynikiem negatywnym.
 4. Informacje o udzieleniu atestacji otrzymuje Kierownik Kursu na piśmie, informacja taka jest również umieszczona na stronie internetowej PTTPB po wpłynięciu opłaty za atestację kursu na konto PTTPB
 5. Opłata za atestację kursu po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku 600 PLN.
 6. powinna zostać wniesiona na konto PTTPB w ciągu 1 miesiąca od doręczenia informacji o atestacji. Za datę doręczenia uznaje się datę wysłania listu poleconego przez PTTPB. Brakwniesienia opłaty w przewidzianym terminie oznacza cofnięcie decyzji o atestacji.
 7. Atestacja kursu jest jednorazowa i w przypadku prowadzenia kolejnego kursu przez ten samośrodek wymagane jest ponowne rozpoczęcie procedury atestacyjnej.

Kierownik kursu jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zarządu o wszystkich zmianach w jego funkcjonowaniu, które mogą mieć wpływ na spełnianie kryteriów (jak np. utrata bazy klinicznej, zwiększenie liczby przyjęć kandydatów na szkolenie, odejście jednego z superwizorów, zmiany kierownika kursu). W uzasadnionych przypadkach atestacja będzie mogła być cofnięta.

Ośrodek prowadzący kurs atestowany/Kierownik kursu jest zobowiązany do:

1. Prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji programu kursu (daty zajęć, nazwiska i kwalifikacje wykładowców, tematy, ilość godzin, oceny szkolenia przez kursantów, protokoły egzaminów)

 1. Prowadzenia dokumentacji dotyczącej uczestników kursu (spełnianie kryteriów przyjęcia na kurs, kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni)
 2. Informowania uczestników kursu o członkostwie w PTTPB, działaniach Towarzystwa.
 3. Przechowywania dokumentacji dotyczącej kursów przez co najmniej 15 lat, a w razielikwidacji Ośrodka – przekazanie jej do PTTPB

Komisja Naukowo-Dydaktyczna, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo wglądu do w/w dokumentacji ośrodka

C. REKOMENDACJE DLA OŚRODKÓW PSYCHOTERAPII POZNAWCZO- BEHAWIORALNEJ

I. Celem procedury rekomendacyjnej jest zapewnienie rzetelnej informacji o szkoleniach osobom, które chcą uzyskać kwalifikacje w zakresie wykonywania psychoterapii poznawczo- behawioralnej.

 1. Placówka, która uzyska rekomendacje ma prawo do używania w nazwie następującego określenia ” (nazwa placówki) rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej im prof. Z. Bizonia”
 2. Lista ośrodków, które uzyskają rekomendację, będzie publikowana na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im prof. Z. Bizonia z podaniem okresu, na który została udzielona rekomendacja
 3. Ośrodek rekomendowany posiadający stronę internetową zobowiązany jest do umieszczenia na niej odnośnika do strony PTTPB, oraz do informowania swoich pracowników o działalności PTTPB

II. Kryteria przyznawania rekomendacji

1. Warunki organizacyjne

 1. Ośrodek jest formalnie zarejestrowany, tzn. może przedstawić dokumenty potwierdzającezarejestrowanie działalności (wpis do rejestru działalności gospodarczej itp.)
 2. Ośrodek prowadzi działalność psychoterapeutyczną, której głównym nurtem jestpsychoterapia poznawczo-behawioralna, lub ma zapewnioną stałą współpracę z ośrodkiemstanowiącym bazę kliniczną dla procesu szkolenia.
 3. Ośrodek jest stałym i podstawowym miejscem działalności psychoterapeutycznej iszkoleniowej dla minimum dwóch superwizorów i dwóch terapeutów posiadającychCertyfikaty Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB.
 4. Kierownik Programu jest superwizorem-dydaktykiem w psychoterapii poznawczo-behawioralnej
 5. Ośrodek rekomendowany jest zobowiązany do:
 1. Prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji programu kursu (daty zajęć, nazwiska ikwalifikacje wykładowców, tematy, ilość godzin, protokoły egzaminów)
 2. Prowadzenia dokumentacji dotyczącej uczestników kursu (spełnianie kryteriów przyjęcia nakurs, kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni)
 3. Informowania uczestników kursu o członkostwie w PTTPB, działaniach Towarzystwa.
 4. Przechowywania dokumentacji dotyczącej kursów przez co najmniej 15 lat, a w razielikwidacji Ośrodka – przekazanie jej do PTTPB

Komisja Naukowo-Dydaktyczna, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo wglądu do w/w dokumentacji ośrodka

 1. Program szkolenia spełnia wymogi formalne i merytoryczne kursów atestowanych przez PTTPB
 2. Rekrutacja uczestników szkoleń i uzyskiwanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 1. Szkolenie przeznaczone jest dla osób z wykształceniem wyższym, dyplomem magistra,lekarza, lub magistra zawodu, który jest przydatny w medycynie.
 2. Kwalifikacja do udziału w szkoleniu odbywa się na podstawie ustalonej procedury.
 3. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uzyskuje się na podstawie spełnienia określonychwymogów, o których kandydat jest informowany w momencie przyjęcia na szkolenie.
 4. Uczestnicy szkoleń w terapii poznawczo – behawioralnej prowadzonych przezrekomendowany Ośrodek są zobowiązani do członkostwa w PTTPB i regularnego opłacaniaskładek członkowskich PTTPB przez cały czas trwania szkolenia.
 5. Absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które może stanowić podstawędo ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo Behawioralnego PTTPB. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia powinno zawierać stwierdzenie, że absolwent uzyskał umiejętności wystarczające do samodzielnego prowadzenia psychoterapii poznawczo- behawioralnej, podana jest ilość godzin odbytego szkolenia z rozbiciem na teorię, umiejętności praktyczne i superwizję oraz wynik egzaminu kończącego kurs.

III. Procedura rekomendacyjna

 1. Należy wypełnić WNIOSEK i przesłać go wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków organizacyjnych opisanych poniżej oraz programami prowadzonych szkoleń na adres PTTPB.
 2. Wnioski rozpatruje Zarząd PTTPB, po uzyskaniu pisemnej opinii Komisji Naukowo Dydaktycznej. Komisja Naukowo Dydaktycznej przedstawia na podstawie dokumentacji opinię o zgłaszającym się ośrodku, a następnie Zarząd PTTPB podejmie decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 3. Komisja Naukowo Dydaktyczna lub Zarząd PTTPB może zwrócić się z pisemną prośbą o uzupełnienie dokumentacji, lub złożenie dodatkowych wyjaśnień. Brak ustosunkowania do pytań komisji, i/ lub brak uzupełnienia dokumentacji w ciągu dwóch tygodni od otrzymania pisemnej informacji o wymaganych uzupełnieniach oznacza zakończenie procedury rekomendacyjnej z wynikiem negatywnym.
 4. Informacje o udzieleniu rekomendacji otrzymuje Kierownik Programu na piśmie, informacja taka jest również umieszczona na stronie internetowej PTTPB po wpłynięciu opłaty rekomendacyjnej na konto PTTPB

Rekomendacja będzie ważna przez pięć lat, po tym okresie będzie mogła być przedłużona na kolejne pięć lat (pod warunkiem utrzymania kryteriów) lub cofnięta. Cofnięcie rekomendacji może odbyć przed upływem 5 lat w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych i merytorycznych wprowadzonych przez ośrodek. Rekomendowany ośrodek podpisuje zobowiązanie niezwłocznego informowania Zarządu o wszystkich zmianach w jego funkcjonowaniu, które mogą mieć wpływ na spełnianie kryteriów (jak np. utrata bazy klinicznej, zwiększenie liczby przyjęć kandydatów na szkolenie, odejście jednego z superwizorów, zmiany kierownika kursu). W uzasadnionych przypadkach rekomendacja będzie mogła być cofnięta wcześniej niż po upływie 5 lat.

 1. Procedura rekomendacji jest odpłatna. Przedłużenie rekomendacji związane będzie z wniesieniem nowej opłaty.
  Wpłata przy składaniu dokumentów wyniesie 400 PLN na pokrycie kosztów procedury rekomendacyjnej na konto PTTPB.
 2. Informacje o udzieleniu rekomendacji otrzymuje Kierownik Programu na piśmie, informacja taka jest również umieszczona na stronie internetowej PTTPB po wpłynięciu opłaty rekomendacyjnej na konto PTTPB
 3. Opłata rekomendacyjna po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku w wysokości 1200 PLN powinna zostać wniesiona na konto PTTPB w ciągu 1 miesiąca od doręczenia informacji o udzieleniu rekomendacji. Za datę doręczenia uznaje się datę wysłania listu poleconego przez PTTPB. Brak wniesienia opłaty w przewidzianym terminie oznacza cofnięcie decyzji o rekomendacji.