Nawigacja mobilna

Regulamin sekcji terapii ACT

§ 1 Przedmiot i cele działalności Sekcji:

 1. Przedmiotem działalności Sekcji Terapii ACT jest propagowanie podejścia terapii akceptacji i zaangażowania wśród terapeutów poznawczo-behawioralnych w celu zwiększenia ich elastyczności psychologicznej w ramach pracy z Klientem, radzenia sobie z osobistymi trudnościami, które mogą wpływać na prowadzone przez nich procesy terapeutyczne oraz pomocy w prowadzeniu procesów terapeutycznych w oparciu o transdiagnostyczny model terapii ACT.
 2. Podstawowe cele działalności Sekcji to:
  • wspieranie działalności i aktywności naukowej specjalistów w zakresie terapii ACT;
  • wspieranie terapeutów poznawczo-behawioralnych w zakresie stosowania modelu elastyczności psychologicznej ACT;
  • wspieranie terapeutów poznawczo-behawioralnych w zakresie własnego samorozwoju i pracy nad osobistymi trudnościami w prowadzonych procesach terapeutycznych;
  • rozwój wiedzy psychologicznej i psychoterapeutycznej w placówkach naukowych, badawczych, naukowo–badawczych oraz medycznych;
  • organizowanie konferencji, seminariów i zjazdów naukowych, konkursów na prace naukowe dotyczące przedmiotu działalności sekcji, stypendiów, grantów naukowych, zgłaszanie propozycji sesji naukowych i warsztatów edukacyjnych;
  • zapoznawanie środowiska medycznego i psychoterapeutycznego z postępami wiedzy w ramach terapii ACT;
  • pozyskiwanie zasobów materialnych w celu utworzenia i rozwoju bazy badawczej;
  • współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi działającymi w obszarze psychologii kontekstualnej, oświaty i ochrony zdrowia oraz z osobami fizycznymi i prawnymi wykazującymi zainteresowanie celem i działalnością sekcji;
  • rozwój działalności profilaktycznej i promocyjnej w zakresie ochrony zdrowia psychicznego;
  • wdrażanie przyjętych standardów i wytycznych w praktykę kliniczną;
  • prowadzenie działalności profilaktycznej i popularyzującej podejście oparte na psychologicznej elastyczności w społeczeństwie.

§ 2 Przynależność do Sekcji i składki członkowskie:

 1. Członkiem Sekcji mogą zostać profesjonaliści zorientowani na praktykę kliniczną/pracę badawczą w dziedzinie psychoterapii poznawczej i/lub behawioralnej, którym bliski jest przedmiot zainteresowań Sekcji.
 2. Członkiem Sekcji może zostać osoba, która jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej
 3. Nie przewiduje się dodatkowych składek członkowskich wynikających z przynależności do Sekcji.
 4. Przynależność do Sekcji ustaje na skutek:
  • dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie bądź elektronicznie Przewodniczącemu Sekcji;
  • skreślenia z listy członków przez Zarząd PTPPB z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich;
  • wykluczenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego za działalność na szkodę PTPPB,
  • nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa
  • postępowanie wbrew zasadom kodeksu etycznego;
  • śmierci członka;
  • rozwiązania PTPPB lub Sekcji.

§ 3 Prawa i obowiązki Członka Sekcji.

 1. Członek ma prawo wybierać i być wybieranym do władz Sekcji.
 2. Władze Sekcji stanowią Przewodniczący Sekcji oraz Sekretarz Sekcji, którzy wybierani są podczas zebrania członków Sekcji najrzadziej raz na dwa lata zwykłą większością głosów.
 3. Do obowiązków Władz Sekcji należy:
  • Zorganizowanie zebrania członków Sekcji najrzadziej raz na dwa lata;
  • Składanie sprawozdania z działalności Sekcji;
  • Opracowywanie, wspólnie z członkami Sekcji, planów działalności Sekcji;
  • Nadzór nad realizacją planów działalności Sekcji.
 1. Członek ma prawo uczestniczyć we wszelkich formach działalności Sekcji i korzystać z pomocy i urządzeń Sekcji.
 2. Do obowiązków Członka należy propagowanie programu Sekcji oraz uczestnictwo w realizacji celów Sekcji.
 3. Do obowiązków Członka należy przestrzeganie regulaminu wewnętrznego Sekcji oraz postępowanie zgodnie z kodeksem etycznym zawodu psychoterapeuty zalecanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej.

§ 4 Posiedzenia Sekcji

 1. Posiedzenia Sekcji odbywają się zgodnie z aktualnymi potrzebami.
 2. Posiedzenia Sekcji mogą odbywać się poprzez Internet.
 3. O miejscu i terminie posiedzenia Sekcji Przewodniczący Sekcji zawiadamia członków co najmniej na 7 dni przed datą jego rozpoczęcia drogą elektroniczną.
 4. Członkowie Sekcji utrzymują ze sobą kontakt elektroniczny i/lub telefoniczny.