Nawigacja mobilna

Regulamin PTTPB dotyczący przyznawania certyfikatu psychoterapeuty PTTPB osobom, które ukończyły kurs zgodny ze standardami PTTPB i atestowany przez PTTPB w zakresie szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej oraz zdały egzamin kończący kurs

Warunki ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty PTTPB

 1. O przyznanie certyfikatu psychoterapeuty PTTPB może ubiegać się osoba, która ukończyła kurs zgodny ze standardami PTTPB i atestowany przez PTTPB w zakresie szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej, zdała egzamin kończący kurs oraz jest członkiem PTTPB i ma uregulowane składki członkowskie.
 2. Osoba ubiegająca się o przyznanie certyfikatu PTTPB winna przesłać na adres siedziby PTTPB następujące dokumenty:
 • wniosek o przyznanie certyfikatu psychoterapeuty PTTPB, którego wzór znajduje się w plikach do pobrania
 • odpis dyplomu ukończenia studiów,
 • świadectwo ukończenia kursu w zakresie szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej,
 • dokumenty potwierdzające prowadzenie co najmniej 2 letniej praktyki klinicznej ipsychoterapii w podejściu poznawczo-behawioralnym,
 • dwa przedstawione pisemnie przypadki terapii w trakcie egzaminu z podpisem kierownikakursu,
 • zaświadczenie wydane przez kierownika kursu, potwierdzające zaliczenie poszczególnychsemestrów kursu oraz wynik egzaminu końcowego
 • zaświadczenie o uregulowanych składkach członkowskich PTTPB za okres od rozpoczęciaatestowanego kursu,
 • z dniem 5.02.2011 opłata za przyznanie certyfikatu wynosi 200 zł i powinna być przesłana nakonto PTTPB z dopiskiem „opłata za certyfikat CBT”.
 • prace pisemną: przegląd piśmiennictwa (w formie do druku) dotyczący wybranegozagadnienia w podejściu poznawczo-behawioralnym lub pracę badawczą w dziedzinie problematyki poznawczo-behawioralnej. Osoba ubiegająca się o certyfikat może byćwspółautorem tej pracy, nie musi być pierwszym autorem.
 • przedłożenie rekomendacji dwóch superwizorów.,
 • w przypadku zmiany nazwiska dokument potwierdzający tożsamość osoby .

Dokumenty powinny zostać przesłane na adres siedziby PTTPB, wraz z podaniem zwrotnego adresu do korespondencji oraz kontaktu telefonicznego.

Przyznanie certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB oraz Europejskiego Certyfikatu EABCT

1. Przyznanie certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB oraz Europejskiego Certyfikatu EABCT następuje drogą uchwały zarządu po pozytywnym rozpatrzeniu przez KND odpowiednich dla danego certyfikatu wniosków i przesłanej dokumentacji oraz po podpisaniu deklaracji przestrzegania kodeksu etycznego psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego.

2. Powiadomienie o przyznaniu certyfikatu następuje drogą listową w ciągu miesiąca po spełnieniu warunków zawartych w punkcie 1. Komisja Naukowo-Dydaktyczna rozpatruje wnioski w 3 terminach w roku, dokumenty należy składać na adres korespondencyjny w terminach do 31 stycznia, 30 maja i 30 września.

Warunki ubiegania się o Europejski Certyfikat EABCT:

1. Certyfikat European Association For Behavioural and Cognitive Therapies (Europejski Certyfikat EABCT) może ubiegać się za pośrednictwem PTTPB członek zwyczajny PTTPB, który:

 • posiada certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB,
 • od momentu uzyskania certyfikatu PTTPB stosują psychoterapię poznawczo-behawioralną jako główne podejście psychoterapeutyczne w ramach prowadzonej praktyki psychoterapeutycznej,
 • doskonali wiedzę i umiejętności kliniczne w terapii poznawczo-behawioralnej,
 • poddaje superwizji praktykę terapeutyczną,
 • ma uregulowane składki członkowskie PTTPB od momentu uzyskania certyfikatu PTTPB włącznie z opłatą za rok ubiegania się o Certyfikat EABCT,
 • wniósł opłatę akredytacyjną EABCT

2. Osoba ubiegająca się o przyznanie certyfikatu PTTPB winna przesłać na adres siedziby PTTPB wniosek wraz z załącznikami