Nawigacja mobilna

Regulamin PTTPB dotyczący dopuszczania do egzaminu, powoływania Komisji Egzaminacyjnej i procedury egzaminowania oraz przyznawania certyfikatu psychoterapeuty PTTPB

Osobom, które ukończyły kurs zgodny ze standardami PTTPB i atestowany przez PTTPB w zakresie szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej a nie zdały egzaminu kończącego kurs oraz osobom, które nie ukończyły kursu zgodnego ze standardami PTTPB i atestowanego przez PTTPB w zakresie szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej.

Warunki ubiegania się o dopuszczenie do egzaminu

 1. Do egzaminu może zostać dopuszczona osoba, która ukończyła kurs zgodny ze standardami PTTPB i atestowany przez PTTPB w zakresie szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej oraz jest członkiem PTTPB i ma uregulowane składki członkowskie.
 2. Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu winna przesłać na adres siedziby PTTPB następujące dokumenty:
 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu, którego wzór znajduje się na stronie internetowej PTTPB,
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów,
 3. świadectwo ukończenia kursu w zakresie szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej orazpodanie powodu dla którego osoba nie przystąpiła do egzaminu w ramach kursu,
 4. dokumenty potwierdzające prowadzenie co najmniej 2 letniej praktyki klinicznej ipsychoterapii w podejściu poznawczo-behawioralnym potwierdzonej przez superwizora,
 5. cztery przedstawione pisemnie przypadki terapii, które będą omawiane w trakcie egzaminuoraz nagrania sesji terapeutycznych 2 pacjentów,
 6. zaświadczenie wydane przez kierownika kursu, potwierdzające zaliczenie poszczególnychsemestrów kursu, wywiadu oraz konceptualizacji przypadków,
 7. prace pisemną : przegląd piśmiennictwa ( w formie do druku) dotyczący wybranegozagadnienia w podejściu poznawczo-behawioralnym lub pracę badawczą w dziedzinie problematyki poznawczo-behawioralnej. Osoba ubiegająca się o certyfikat może byćwspółautorem tej pracy.
 8. zaświadczenie o uregulowanych składkach członkowskich PTTPB za okres od rozpoczęcia atestowanego kursu,
 9. przedłożenie rekomendacji dwóch superwizorów
 10. kserokopię dowodu opłaty egzaminacyjnej.
 11. w przypadku zmiany nazwiska dokument potwierdzający tożsamość osoby
 1. Dokumenty powinny zostać przesłane na adres siedziby PTTPB, wraz z podaniem zwrotnegoadresu do korespondencji oraz kontaktu telefonicznego. W przypadku ubiegania się o zdawanie egzaminu w sesji jesiennej dokumenty powinny być przesłane do 30.09 oraz w przypadku ubiegania się o zdawanie egzaminu w sesji wiosennej w terminie do 30.04.
 2. Zgodę na dopuszczenie do egzaminu wydaje Komisja Naukowo-Dydaktyczna po indywidualnym rozpatrzeniu wniosku i załączonej dokumentacji. Osoba ubiegająca się o zdawanie egzaminu zostanie powiadamiana o decyzji przez Komisję Naukowo-Dydaktyczną PTTPB w czasie 1 miesiąca od otrzymania dokumentacji przez KND.
 1. W przypadku nieukończenia kursu zgodnego ze standardami PTTPB i atestowanego przez PTTPB osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu jest zobowiązana do zwrócenia się z podaniem do Komisji Naukowo-Dydaktycznej PTTPB o umożliwienie przystąpienia do egzaminu, do którego powinny być dołączone dokumenty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniach w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej, z dokładnym programem zajęć, w których dana osoba uczestniczyła, potwierdzonych przez kierownika kursu.
 2. O decyzji dopuszczenia do egzaminu lub konieczności uzupełnienia szkolenia osoba jest powiadamiana przez Komisję Naukowo-Dydaktyczną w terminie 1 miesiąca od przesłania podania i dokumentów.
 3. W przypadku dopuszczenia do egzaminu osoba winna przesłać na adres siedziby PTTPB dokumenty opisane w punktach 2a, 2b, 2d, 2e, 2f, 2h, 2i, 2j, 2k. (lub 2a-k)

Powoływanie Komisji Egzaminacyjnej

 1. Na wniosek Komisji Naukowo-Dydaktycznej PTTPB, Zarząd PTTPB powołuje Komisję Egzaminacyjną.
 2. Komisja Egzaminacyjna składa się z 3 osób (kandydatury są przedstawiane przez Komisję Naukowo-Dydaktyczna PTTPB, a zatwierdzane przez Zarząd PTTPB), posiadających certyfikat psychoterapeuty PTTPB i certyfikat superwizora-dydaktyka PTTPB.
 3. W skład Komisji Egzaminacyjnej, na wniosek zdającego, ma prawo dodatkowo wejść kierownik kursu szkoleniowego z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej, w którym uczestniczyła osoba zdająca egzamin.

Procedura Egzaminacyjna

 1. Egzaminy odbywają się 2 razy w roku: w sesji wiosennej oraz sesji jesiennej.
 2. O terminie i miejscu egzaminu osoby zdające są powiadamiane przez KomisjęEgzaminacyjną z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
 3. W trakcie egzaminu osoba zdająca jest zobowiązana do prezentacji i dyskusji 2 przypadkówterapii, wybranych spośród 4 przypadków złożonych do egzaminu oraz udzielenia odpowiedzi na co najmniej 3 pytania teoretyczne z zakresu modelu i terapii poznawczo- behawioralnej oraz zagadnień etycznych i prawnych.

Opłata egzaminacyjna

Wynik egzaminu i przyznanie certyfikatu

Zmiana wysokości opłaty za egzamin zewnętrzny PTTPB
Zarząd Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. Prof. Zdzisława Bizonia Postanawia zmienić opłatę za egzamin zewnętrzny na kwotę 4200 zł Zmiany wchodzą w życie z dniem 1.09.2022 r.

 1. Powiadomienie o wynikach egzaminu następuje bezpośrednio po egzaminie.
 2. Pozytywne zdanie egzaminu i podpisanie „Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego” oznacza przyznanie certyfikatu psychoterapeuty PTTPB.
 3. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu na pisemny wniosek osoby zdającejwyznaczany jest drugi termin egzaminu zgodnie z procedurą egzaminacyjną PTTPB.

Drugi termin jest terminem ostatecznym.