Nawigacja mobilna

REGULAMIN KONKURSÓW organizowanych przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. prof. Zdzisława Bizonia w Warszawie

§ 1
Postanowienia ogólne
Konkursy organizowane są w ramach działalności statutowej Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. prof. Zdzisława Bizonia w Warszawie (dalej również jako „PTTPB” lub „Organizator”) polegającej na rozwijaniu i propagowaniu inicjatyw, postaw i działań sprzyjających uznaniu i utrwaleniu teorii i praktyk w zakresie psychoterapii poznawczej i behawioralnej oraz upowszechnianiu wiedzy na ww. temat.
Organizatorem Konkursów (dalej również jako „Konkursy”) jest Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. prof. Zdzisława Bizonia w Warszawie, ul. Chłodna 64 lok 306A, 00-872 Warszawa, wpisane przez Rejestr Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000255299.
Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursach oraz zasady ich przebiegu (dalej „Regulamin”). Organizator powoła Komisję konkursową (dalej także jako „Komisja konkursowa”), w skład której wejdzie pięciu członków Zarządu, do zadań której będzie należała organizacja konkursów, w szczególności: układanie pytań konkursowych, umieszczenie ogłoszenia o Konkursach na profilu PTTPB na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/pttpib/), ocena prawidłowości udzielanych odpowiedzi oraz wskazanie zwycięzców Konkursów wyłonionych w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu, a także nadzór nad przyznaniem nagród wyłonionym zwycięzcom.

§ 2
Warunki wzięcia udziału w Konkursie
W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (określane dalej jako „Uczestnik”), które: mają ukończone 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; są Członkami / Członkiniami / Osobami Członkowskimi PTTPB i mają opłacone Składki Członkowskie; udostępniły na swoim profilu na portalu Facebook post PTTPB zawierający informację o Konkursie oraz udzieliły odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w tym poście.
Wysłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe uznaje się za uważne zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptację wszystkich jego postanowień.
W Konkursach nie mogą brać udziału członkowie Komisji konkursowej oraz osoby z nimi spokrewnione i spowinowacone w linii prostej.

§ 3
Zasady prowadzenia i przebieg Konkursu
Konkurs trwa od chwili jego ogłoszenia na tablicy PTTPB na portalu Facebook, aż do czasu określonego danym Konkursem. Przez ogłoszenie konkursu na tablicy PTTPB na portalu Facebook rozumie się umieszczenie przez Komisję konkursową pytań konkursowych na tablicy PTTPB oraz wskazanie liczby możliwych osób nagrodzonych.
Odpowiedzi na pytania konkursowe udziela się poprzez dodanie komentarza w poście umieszczonym przez Komisję konkursową na tablicy PTTPB na portalu Facebook, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2.
Każdy Uczestnik może udzielić tylko jednej odpowiedzi. W przypadku udzielenia dwóch lub więcej odpowiedzi, tylko pierwszą z nich poczytuje się za odpowiedź na pytanie konkursowe. Niedozwolone jest usuwanie przez Uczestników raz dodanych odpowiedzi na pytanie konkursowe.
Zwycięzcami konkursu są Uczestnicy, którzy udzielą poprawnej odpowiedzi na pytania konkursowe. Liczba możliwych zwycięzców jest każdorazowo ogłaszana przez PTTPB w trybie § 3 ust 2 wraz z potwierdzeniem lub wskazaniem poprawnej odpowiedzi przez PTTPB.
Komisja konkursowa decyduje o tym, jaka odpowiedź na pytanie konkursowe
jest poprawna.
Kolejnością odpowiedzi udzielanej przez Uczestników jest kolejność ich wyświetlania na profilu PTTPB na portalu Facebook.
Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na tablicy PTTPB na portalu Facebook niezwłocznie po wyłonieniu przez Komisję konkursową jego zwycięzców.

§ 4
Nagrody
Dokładne określenie przedmiotu nagrody będzie każdorazowo wskazywane przez Komisję konkursową w ogłoszeniu konkursu na tablicy PTTPB na portalu Facebook.
Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest również możliwa zamiana nagrody na gratyfikację pieniężną.
Uczestnicy nagrodzeni w Konkursie podadzą adres doręczenia nagrody poprzez napisanie na portalu Facebook wiadomości prywatnej Organizatorowi. Niepodanie adresu doręczenia w ciągu 14 dni od daty
ogłoszenia wyników Konkursu oznacza dobrowolną rezygnację z nagrody.
Uczestnicy nagrodzeniu w danym Konkursie są zobowiązani również do wypełnienia i przekazania Organizatorowi oświadczenia dla celów podatkowych, koniecznego do wywiązania się przez organizatora z obowiązków prawno-podatkowych, a także dodatkowej klauzuli – zgody
przetwarzania danych osobowych. Brak przekazania podpisanych oświadczeń jest równoznaczny z rezygnacją z nagrody.
Uczestnik oświadcza, że jest świadom, iż w sytuacji, w której wartość nagrody przekracza 100 zł. uzyskanie nagrody rodzi obowiązki podatkowe i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

§ 5
Reklamacje
Wszelkie reklamacje dotyczące nagród konkursowych należy zgłaszać w formie e-mail bezpośrednio Organizatorowi.
Adresem e-mail, na który należy przesyłać ewentualne reklamacje jest: zarzad@pttpb.pl

§ 6
Odpowiedzialność
Wykonawca zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek.

§7
Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem: http://www.pttpb.pl/dokumenty/regulaminy-pttpb/.
Uczestnik oświadcza, że przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i danych użytkownika na portalu Facebook, a to na potrzeby rozstrzygnięcia konkursu i wyłonienia nagrodzonych. Dane osobowe przetwarzane są przez czas trwania konkursu. W zakresie przetwarzania danych osobowych na potrzeby konkursu odpowiednie zastosowanie mają zapisu polityki prywatności PTTPB zawarte na stronie https://www.pttpb.pl/dokumenty/polityka-prywatnosci/ .
Uczestnicy, którzy biorą udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Portal społecznościowy Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal społecznościowy Facebook, ani z nim związany.
W wypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, ewentualne wątpliwości jego dotyczące będą rozstrzygane przez Komisję konkursową.
Wszelkie wątpliwości dotyczące interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzyga w sposób wiążący Komisja konkursowa.