Nawigacja mobilna

Regulamin konkursu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. prof. Zdzisława Bizonia w Warszawie

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs „Jubileuszowy” organizowany jest w ramach działalności statutowej Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. Zdzisława Bizonia w Warszawie (dalej również jako „PTTPB” lub „Organizator”) polegającej na rozwijaniu i propagowaniu inicjatyw, postaw i działań sprzyjających uznaniu i utrwaleniu teorii i praktyk w zakresie psychoterapii poznawczej i behawioralnej oraz upowszechnianiu wiedzy na ww. temat.
 2. Organizatorem Konkursu „Jubileuszowego” (dalej również jako „Konkurs”) jest Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. prof. Zdzisława Bizonia w Warszawie, ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa, wpisana przez Rejestr Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000255299.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu (dalej „Regulamin”).
 4. Organizator powoła Komisję konkursową (dalej także jako „Komisja konkursowa”), w skład której wejdzie trzech członków organów PTTPB, do zadań której będzie należała organizacja konkursu, w szczególności: układanie pytań konkursowych, umieszczenie ogłoszenia o Konkursie na profilu PTTPB na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/pttpib/), ocena prawidłowości udzielanych odpowiedzi oraz wskazanie zwycięzcy Konkursu wyłonionego w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu, a także nadzór nad przyznaniem nagród wyłonionym zwycięzcom.

Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 1. W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne (określane dalej jako „Uczestnik”), które spełniają łącznie następujące warunki:
  1. mają ukończone 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. na stronie głównej profilu PTTPB zaznaczyły przycisk „Lubię to” i w związku z tym mają profil PTTPB w zawartości polubionej oraz są czynnymi członkami PTTPB,
  3. polubiły na swoim profilu na portalu Facebook post PTTPB zawierający informację o Konkursie oraz udzieliły odpowiedzi na pytanie konkursowe zawarte w tym poście.
 2. Wysłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe uznaje się za uważne zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptację wszystkich jego postanowień.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji konkursowej oraz osoby z nimi spokrewnione i spowinowacone w linii prostej.

Zasady prowadzenia i przebieg Konkursu

 1. Konkurs trwa od chwili jego ogłoszenia na tablicy PTTPB na portalu Facebook, aż do czasu zamieszczenia ogłoszenia na tablicy PTTPB na portalu Facebook o odwołaniu konkursu.
 2. Przez ogłoszenie konkursu na tablicy PTTPB na portalu Facebook rozumie się umieszczenie przez Komisję konkursową pytań konkursowych na tablicy PTTPB oraz wskazanie liczby możliwych osób nagrodzonych.
 3. Odpowiedzi na pytania konkursowe udziela się poprzez dodanie komentarza w poście umieszczonym przez Komisję konkursową na tablicy PTTPB na portalu Facebook, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2.
 4. Każdy Uczestnik może udzielić tylko jednej odpowiedzi. W przypadku udzielenia dwóch lub więcej odpowiedzi, tylko pierwszą z nich poczytuje się za odpowiedź na pytanie konkursowe. Niedozwolone jest usuwanie przez Uczestników raz dodanych odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 5. Zwycięzcami konkursu są Uczestnicy, którzy udzielą poprawnej odpowiedzi na pytania konkursowe. Liczba możliwych zwycięzców jest każdorazowo ogłaszana przez PTTPB w trybie § 3 ust 2 wraz z potwierdzeniem lub wskazaniem poprawnej odpowiedzi przez PTTPB.
 6. Poprawną odpowiedzią na pytanie konkursowe jest odpowiedź przygotowana przez Komisję konkursową. Komisja konkursowa decyduje o tym, jaka odpowiedź na pytanie konkursowe jest poprawna.
 7. Kolejnością odpowiedzi udzielana przez Uczestników jest kolejność ich wyświetlania na profilu PTTPB na portalu Facebook.
 8. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na tablicy PTTPB na portalu Facebook niezwłocznie po wyłonieniu przez Komisję konkursową jego zwycięzcó

Nagrody

 1. W konkursie Organizator PTTPB przewidział:
 2. nagrodę dla pierwszej osoby, która udzieliła poprawnej odpowiedzi w postaci jednego egzemplarza książki wydanej przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
 3. nagrodę dla pierwszej osoby, która udzieliła poprawnej odpowiedzi w postaci jednego egzemplarza książki wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 4. ewentualnie – w zależności od liczby egzemplarzy książek przekazanych przez poszczególne wydawnictwa oraz informacji w tym przedmiocie w ogłoszeniu konkursowym, zgodnie z § 3 nagrodę dla kolejnej osoby lub osób, które udzieliły poprawnej odpowiedzi w postaci dalszych (kolejnych) egzemplarzy książki wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 5. Dokładne określenie przedmiotu nagrody w postaci konkretnego tytułu książki będzie każdorazowo wskazywane przez Komisję konkursową w ogłoszeniu konkursu na tablicy PTTPB na portalu Facebook.
 6. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest również możliwa zamiana nagrody na gratyfikację pieniężną.
 7. Uczestnicy nagrodzeni w Konkursie podadzą adres doręczenia nagrody poprzez napisanie na portalu Facebook wiadomości prywatnej Organizatorowi. Niepodanie adresu doręczenia w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu oznacza dobrowolną rezygnację z nagrody.
 8. Dane niezbędne do przekazania nagrody w postaci imienia, nazwisku i adres nagrodzonego Uczestnika zostaną przekazane Gdańskiemu Wydawnictwu Psychologicznemu lub Wydawnictwu Uniwersytetu Jagiellońskiego i będą wykorzystane oraz przetwarzane wyłącznie do tego celu, na co Uczestnik wyraża zgodę.
 9. Organizator oświadcza, że nagrody konkursowe mają wartość niższą niż kwota, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące nagród konkursowych należy zgłaszać w formie e-mail bezpośrednio Organizatorowi.
 2. Adresem e-mail, na który należy przesyłać ewentualne reklamacje jest: sekretariat@pttpb.pl

Odpowiedzialność

Wykonawca zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem: http://www.pttpb.pl/dokumenty/regulaminy-pttpb/.
 2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników jedynie w zakresie niezbędnym do przekazania im nagrody za pośrednictwem jednego z Wydawnictw opisanych w § 4 ust. 1 Regulaminu. W pozostałym zakresie, Organizator stosuje zasady Polityki prywatności, które opublikowane są na stronie internetowej PTTPB pod adresem: http://www.pttpb.pl/dokumenty/polityka-prywatnosci/.
 3. Uczestnicy, którzy biorą udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 4. Portal społecznościowy Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal społecznościowy Facebook, ani z nim związany.
 5. W wypadkach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, ewentualne wątpliwości jego dotyczące będą rozstrzygane przez Komisję konkursową.
 6. Wszelkie wątpliwości dotyczące interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzyga w sposób wiążący Komisja konkursowa.